PDA

Arată Versiune Întreagă : Omenirea incotro?Alex-F1
19-02-2010, 13:16
Sa discutam aici despre teoria conspiratiei, New World Order, planurile diabolice de reducere si control a populatiei lumii, un guvern mondial si chestii de genul asta! :excl:

[Only registered and activated users can see links] ... oplay=true ([Only registered and activated users can see links])

Daca va pasa de viitorul vostru si al copiilor vostri, decat sa va uitati la un rahat de film artistic, mai bine "sacrificati" 2 ore (chiar si pe bucati, daca stati mai prost cu timpul) si vizionati filmul de mai sus, cu dezvaluiri cutremuratoare despre ce ni se pregateste de mult timp incoace, desi io personal cred ca binele va invinge, mai mult sau mai putin si nu vor putea fi puse in practica prea multe din planurile alea diabolice..... :|

Si inca 2 link-uri pt. lamuriri suplimentare :D :

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links] ... -omenirea- ([Only registered and activated users can see links])

Si mai cititi si asta.....incet, cu rabdare si calm, ca ne priveste pe toti: :book:

"Exist? la ora actual? o conspira?ie mondial?, condus? de o grupare foarte puternic? ?i influent?, de indivizi înrudi?i, din care fac parte cei mai boga?i oameni ai lumii – lideri politici, „elite" corporatiste ?i membri ai unor societ??i secrete – ?i care ac?ioneaz? f?r? limite na?ionaliste. Inten?ia ei este de a prelua total ?i complet controlul asupra tuturor fiin?elor umane de pe planet? ?i de a reduce dramatic popula?ia mondial?, la doar 1 miliard de oameni.

Sub numele de Noua Ordine Mondial? (New World Order) se ascund organiza?ii, institu?ii ?i indivizi, grupa?i într-o re?ea intercorelat?. Aceast? grupare ocult? planetar? nu cunoa?te limite statale, se afl? deasupra legilor tuturor ??rilor ?i controleaz? politica, sistemul bancar interna?ional, industria, comer?ul, sistemul de asigur?ri, traficul de droguri ?i de arme, lumea medical? etc. Ea nu d? nim?nui socoteal? pentru deciziile pe care le ia, ?i este cea care trage sforile tuturor evenimentelor majore din lume. Ea se ascunde în spatele marilor corpora?ii ?i al marilor agen?ii guvernamentale, pe care le dezvolt? ?i le controleaz?, cu scopul bine definit de a domina lumea.

De-a lungul timpului, tot mai mul?i oameni au aflat de existen?a acestei conspira?ii mondiale. Îns? marea majoritate a lor, din p?cate, reac?ioneaz? cu scepticism ?i neîncredere la acest subiect, incon?tien?i de condi?ionarea mental? care le este implementat? permanent de institu?iile de stat. Amploarea ?i complexitatea re?elei de în?el?torie a acestei conspira?ii este greu de imaginat. Metodele pe care le utilizeaz? în acest r?zboi cu omenirea sunt în special de natur? biochimic?, fiind promovate prin sistemul farmaceutic, medical, alimentar ?i prin manipularea maselor cu ajutorul mass-mediei, cu scopul sinistru de exterminare a popula?iei.

Ceea ce majoritatea cet??enilor cred c? este „opinia public?", reprezint? de fapt o propagand? abil regizat?, cu scopul secret de a se declan?a un anumit r?spuns comportamental dorit din partea popula?iei. P?rerile „opiniei publice" sunt monitorizate permanent, cu inten?ia de a se verifica acceptarea de c?tre popula?ie a programelor planificate de „ei". Conspiratorii Noii Ordini Mondiale î?i realizeaz? agenda de lucru, orchestrând cu m?iestrie emo?iile umane ?i cultivând în special frica.

P?trunzând în labirintul încurcat al manevrelor politice ?i corporatiste, descoperim stupefia?i o lume a criminalit??ii ?i a abuzurilor de neimaginat
împotriva umanit??ii. Transpare din ce în ce mai clar ideea c? tr?d?torii umanit??ii – care, dup? modul lor de ac?iune, nu pot fi numi?i „oameni" – au ales s? foloseasc? acum alte metode (mascate) de exterminare a popula?iei: prin alimenta?ie (introducând aditivii extrem de nocivi, precum aspartamul, glutamatul de sodiu etc.), prin produsele cosmetice, prin apa fluorurat?, prin de?eurile toxice, prin hrana iradiat?, prin vaccinurile cu mercur ?i prin alte arme biologice, de fapt, o alt? variant? modern? pentru bombele folosite pe vremuri, cu scopul (acela?i) de a distruge mase întregi de oameni.

Sub pretextul „cercet?rii" armelor biologice, a vaccinurilor ?i a medicamentelor periculoase, „ei" î?i dezvolt? de fapt aceast? industrie în propriul lor interes ?i folosesc fiin?ele umane drept cobai. Au ajuns pân? acolo încât s? creeze noi agen?i biologici ?i virusuri, pentru care apoi au fost necesare alte remedii, create, desigur, tot de ei – vaccinurile. Experimentele pline de cruzime, pe material uman, sunt realizate între zidurile reci, sterile ?i antifonate ale laboratoarelor ?i unit??ilor militare ultrasecrete de… bio-terori?ti în halate albe. Finan?ate prin diferite programe guvernamentale, aceste studii pseudo?tiin?ifice sunt prezentate ca fiind proiecte de „cercetare ?i dezvoltare" de cea mai bun? credin??.

Pe primul loc în agenda de lucru a „elitei" criminale a acestui secol este reducerea drastic? a popula?iei. Miliarde de oameni nevinova?i au murit în urma „r?zboaielor", a domina?iilor tiranice, a masacrelor rasiste, a homicidului, a epidemiilor, a SIDA-ei, a fumatului, a avorturilor, a erorilor medicale, a efectelor nocive ale medicamentelor, a dezastrelor „naturale" ?i a genocidelor, care, toate, oricât de bizar ar p?rea, au fost provocate ?i ini?iate de „ei"...

Aceast? tr?dare cutremur?toare fa?? de umanitate, bazat? pe abuz de putere, crime de r?zboi, conspira?ie, conflict de interese ?i minciun? este o înc?lcare flagrant? a drepturilor omului, îns? ea se desf??oar? sub masca pompoas? a democra?iei, a carit??ii ?i a libert??ii individuale.


Noul imperialism – atacul cu substan?e chimice otr?vitoare, prezentate în ambalaje viu colorate

La ora actual?, în întreaga lume are loc o adev?rat? invazie a substan?elor foarte toxice, infiltrate prin alimenta?ie, prin medicamente, prin vaccinuri, prin produsele de îngrijire personal?, prin apa fluorurat? etc. Lumea este realmente bombardat?, în mod legal, cu fiecare înghi?itur?. Prin proliferarea restaurantelor de genul fast-food, a companiilor farmaceutice, a produselor alimentare contaminate cu substan?e otr?vitoare (sub forma aditivilor) – acest atac mascat produce mai multe victime ?i suferin?? decât orice r?zboi armat care a existat vreodat?.

Pe m?sur? ce oamenii se îmboln?vesc datorit? otr?vurilor ingerate în necuno?tin?? de cauz?, sistemul medical alopat „sare în ajutorul" lor, otr?vindu-i în continuare cu medicamente de sintez?, cu vaccinuri care afecteaz? grav organismul uman, cu radia?ii nocive care ucid omul înainte de a „ucide" cancerul, cu plombe pe baz? de mercur, care intoxic? fiin?a clip? de clip? – de?i se pretinde c?, prin fluorurarea apei, din?ii nu ar trebui s? se mai carieze –, cu metode conven?ionale de tratament, care nu fac decât s? accelereze pa?ii muribunzilor c?tre Moarte, pe de o parte, ?i s? aduc? un profit financiar enorm celor care concerteaz? din umbr? acest mecanism sinistru, pe de alt? parte.

Ceea ce oamenii nu ?tiu este c? moartea lor a început odat? cu prima înghi?itur? de ap? fluorurat?, cu prima bucat? de pâine „îmbun?t??it?" cu aditivi, cu primul vaccin „împotriva epidemiilor", cu primul chips cu gust de ?unc?, cu prima b?utur? carbogazoas? „care î?i r?core?te setea de via??"… Restul este doar obi?nuin??, perpetuat? de ignoran??, dezinformare ?i o publicitate de??n?at?. Oriunde au p?truns aceste produse, s-a r?spândit boala ?i a urmat apoi moartea.

Exist? zone izolate în lume, în mun?i sau în anumite insule, unde „tehnologiile moderne" nu au p?truns niciodat?... Acolo nimeni nu este bolnav de diabet, cancer, ischemie, depresie, SIDA, pentru c? hrana locuitorilor din aceste regiuni const? din alimente naturale, proaspete, neprocesate. Exist? zone în care „civiliza?ia" a ajuns cu dou? genera?ii în urm? ?i deja popula?ia sufer? de diabet, astm, boli cardiovasculare ?i cancer. „Cultura" american? , cu invazia ei de b?uturi carbogazoase, cu lan?urile ei de restaurante fast-food, cu ?ig?rile ?i alimentele ei procesate ?i pline de aditivi toxici, a produs mai mult? suferin?? ?i boal? în lume decât oricare alt? agresiune.

Totul se face „legal".... Este mai mult decât legal, este obligatoriu! Orice na?iune care refuz? s? se alinieze standardelor comerciale ale Organiza?iei Mondiale a Comer?ului (World Trade Organization – WTO) este imediat sanc?ionat? ?i prime?te un embargo comercial, pân? când, neputând face fa?? presiunilor, cedeaz?. Chiar ?i tentativa unei ??ri de a interzice pe teritoriul ei folosirea unor aditivi toxici, cum ar fi: aspartamul, uleiurile hidrogenate sau nitratul de sodiu, poate fi considerat? o grav? înc?lcare a în?elegerilor interna?ionale, care primeaz? în fa?a legilor na?ionale! Aceasta este „opera" comisiei care supervizeaz? Codex Alimentarius ?i care face legea!


Produsele alimentare actuale – calul troian al industriei chimizate

Este u?or s? vinzi ?ig?ri, Coca-Cola, produse alimentare ieftine ?i pline de aditivi periculo?i – în ??rile s?race ?i în curs de dezvoltare, unde nivelul de educa?ie ?i de informare este foarte sc?zut; acolo oamenii sunt u?or de p?c?lit, fiind în stare s? cread? c? produsele americane ?i occidentale îi vor face mai ferici?i.

În prezent, în ??rile civilizate, doar oamenii ignoran?i ?i naivi mai consum? b?uturi carbogazoase. Tot aceea?i categorie de oameni fumeaz?, consum? produse cu aditivi, prânzuri decongelate ?i înc?lzite la cuptorul cu microunde ?i privesc pasivi ore în ?ir la televizor. Oamenii inteligen?i cunosc deja adev?rul despre aceste lucruri. De aceea, vânz?rile de b?uturi carbogazoase scad anual, iar marile corpora?ii sunt obligate s? „sparg?" pia?a în alte ??ri, unde nu s-a aflat înc? de toxicitatea aspartamului ?i a aditivilor alimentari, de pericolul produselor modificate genetic ?i de faptul c? toate acestea aduc cu ele boala..

Nimic nu este mai simplu decât manipularea popula?iei prin publicitate, ?tiri fabricate ?i studii contraf?cute! Toat? gama de produse alimentare, farmaceutice ?i de între?inere casnic? este promovat? printr-un sistem agresiv de publicitate, prin care publicul este în?elat ?i convins s? cumpere. Tehnologia avansat? este ?inut? sub control ?i folosit? în scop malefic de c?tre unele guverne, prin intermediul misterioaselor contracte, fuziuni ?i afaceri corporatiste – militaro-industrial o-farmaceutice –, f?cute cu u?ile închise.


Afacerile corporatiste – crim? organizat? la nivel înalt

Cuvintele nu pot descrie îndeajuns caracterul diabolic al acestor ac?iuni corporatiste. Oricât de mult am citi ?i afla despre acest subiect, va exista întotdeauna ceva nou de descoperit. Pentru „ei", oamenii nu sunt decât un material pentru folosire, abuzare ?i distrugere.

În spatele „câmpului de b?t?lie", în timp ce oamenii se lupt? cu boala ?i suferin?a, f?r? s? ?tie ?i s? în?eleag? de unde vin toate acestea, corpora?iile strâng prada – un profit enorm, ob?inut pe baza st?rii de dezinformare, naivit??ii ?i ignoran?ei maselor. Singurele na?iuni care au un viitor promi??tor sunt cele care protejeaz? ?i men?in s?n?tatea popoarelor lor ?i a mediului lor natural.

Vestea bun? este c? din ce în ce mai mul?i oameni se trezesc la realitate! Omul inteligent face conexiuni între anumi?i indivizi ?i unele companii, organiza?ii sau agen?ii ?i î?i d? seama de caracterul dubios al intrigilor politice ?i al anumitor programe, proiecte ?i servicii care sunt promovate în diferite zone ale lumii, aparent f?r? nicio leg?tur? unele cu altele.

Din ce în ce mai mul?i oameni afl? despre pericolul aditivilor alimentari, al aspartamului, al b?uturilor carbogazoase, al fluorului, mercurului ?i aluminiului ?i au început s? adopte o diet? s?n?toas?, bazat? pe alimente organice ?i produse naturale, f?r? substan?e chimice... Tot mai mul?i sunt cei care cunosc efectele dezastruoase ale medicamentelor de sintez? asupra s?n?t??ii ?i renun?? la tratamentele alopate ?i la medicina conven?ional?, apelând la tratamente naturiste cu plante medicinale, regimuri alimentare de purificare, programe de dezintoxicare a organismului de substan?ele chimice.

Tot mai mul?i oameni î?i dau seama c? industria agroalimentar?, farmaceutic? ?i petrochimic? sunt interesate doar de propriul lor profit, ?i nu de s?n?tatea umanit??ii. ?i, în fine, tot mai mul?i sunt cei care în?eleg c? marile corpora?ii industriale ?i guvernele sunt controlate de o „elit? ocult? mondial?", care are drept scop distrugerea umanit??ii prin îndep?rtarea ei de natura esen?ial? ?i de Dumnezeu. Prin urmare, din ce în ce mai mul?i oameni caut? modalit??i de a se redescoperi pe ei în?i?i, de a-?i reface s?n?tatea ?i integritatea, de a redeveni fiin?e minunate, fericite ?i mereu în comuniune cu Dumnezeu.


Ultimele zbateri ale fiarei

Trist, dar adev?rat, aceste corpora?ii industriale îi ofer? omenirii doar boal?, suferin?? ?i moarte. Întregul sistem de „îngrijire a s?n?t??ii" a devenit un organism de tip monopolist, care se bazeaz? pe propaganda de??n?at?, pe publicitatea mincinoas? ?i pe manipularea f??i??.

Avem aici de-a face nu cu metodele în?elepte ale unei guvern?ri care ofer? solu?ii ?i care se îngrije?te de s?n?tatea popula?iei, ci cu tacticile diabolice ale unei afaceri mondiale disperate, într-o ultim? încercare furibund? de a prelua controlul asupra lumii, înainte de a fi luat? de valul transform?rii, care se întrez?re?te la orizont.


?antajul ?i cenzura cercet?torilor ?tiin?ifici

Iat? cum prolifereaz? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice lan?ul vicios al otr?virii popula?iei cu aditivi: dac? respingem otr?vurile › nu ies bani ›nu se mai finan?eaz? studii de cercetare. De exemplu, produc?torii de aspartam doneaz? milioane de dolari unei universit??i. Directorul laboratorului sau pre?edintele universit??ii pur ?i simplu va sugera discret echipei de cercetare c? ar vrea s? vad? rezultate negative la testele despre aspartam, sau altfel subven?iile vor fi oprite!

Totu?i, au existat oameni de ?tiin?? curajo?i, care au semnalat abuzurile criminale împotriva umanit??ii, f?cute de marile corpora?ii ?i sprijinite cu bun? ?tiin?? de unele state ?i guverne. Ace?ti adev?ra?i eroi ai omenirii au avut apoi de-a face, invariabil, cu atragerea concertat? a oprobiului public asupra lor. Iat? câteva exemple:

Dr. Andrew Wakefield ?i ceilal?i doi colaboratori ai s?i au fost acuza?i ?i discredita?i de companiile farmaceutice, pentru c? au dovedit ?tiin?ific ?i au f?cut publice efectele toxice ale mercurului din vaccinuri....

Neurologul Russell Blaylock a f?cut ample cercet?ri asupra neurotoxinelor aspartam ?i glutamat. „Am studiat acest subiect al neurotoxinelor în toate modurile posibile ?i am demonstrat toxicitatea glutamatului.... «Ei» ?tiu c? eu ?tiu asta acum, pentru c? am f?cut un schimb de scrisori cu cei mai mari ap?r?tori ai glutamatului. Cu to?ii ?i-au dat seama c? nu aveau niciun argument care s? poat? contesta veridicitatea studiilor mele. A?a încât, pentru un timp, m-au l?sat în pace. Le-a fost team? c?, în cazul în care se face public? disputa dintre mine ?i ei, vor pierde. «Ei» nu vor ca aceast? informa?ie s? ajung? la urechile publicului. Ceea ce fac «ei» este s? joace vechiul rol al ignor?rii adev?rului, sperând c? nu se va afla. Pur ?i simplu, oamenii nu au niciun sistem intern de ap?rare împotriva glutamatului de sintez?.

Apoi au început atacurile. ?tiu mult prea mult. Dup? ce am început s? public rezultatele mele, editorul m-a avertizat: «E?ti sigur c? vrei s? scrii asta? Dac? o vei face, te vor h?itui pân? la moarte.» Am r?spuns: «Da, vreau». Le-am publicat, cu un singur gând în minte: c? nu au cum s? m? combat?. «Ei» exercit? o imens? presiune asupra ziarelor, revistelor ?i jurnalelor, pentru ca acestea s? nu publice interviuri sau articole despre persoane ca mine. «Ei» încearc? s?-i ?in? în umbr? pe cei care de?in informa?ii despre adev?r, sperând c? marea majoritate a oamenilor nu-l vor afla niciodat?. Dar odat? ?i odat? adev?rul va ie?i la iveal?. Din anul 1995, de când am publicat concluziile la care am ajuns, au ap?rut noi ?i noi dovezi, materiale ?i studii, care atest? veridicitatea informa?iei expuse de mine, ?i anume, c? receptorii periferici ai glutamatului ?i aspartamului pur ?i simplu ucid oamenii."

Dr. C. Trocho din Spania a condus în anul 1998 cercet?rile asupra modului în care aspartamul influen?eaz? ADN-ul. Experimentul s?u a fost denumit Studiul Barcelona sau Raportul Barcelona, deoarece a fost sus?inut de conducerea Departamentului de Biologie al Universit??ii din Barcelona . Apoi, cariera sa a fost atacat? de produc?torii de aspartam. El a m?rturisit ulterior c? nu va mai realiza niciodat? un alt proiect de cercetare referitor la aspartam. Mai târziu, ?i al?i cercet?tori au fost for?a?i s? fac? acelea?i lucruri.

În lumea ?tiin?ific?, este foarte cunoscut cazul dr. John Yiamouyannis, biochimistul de la Departamentul de Lucr?ri Chimice al Funda?iei Na?ionale pentru S?n?tate (National Health Foundation) din SUA ?i membru al Societ??ii Americane de Chimie (American Chemical Society), care a fost ?i el ?antajat, atunci când studia efectele fluorur?rii, în anul 1989.. A fost concediat pentru c? a refuzat s? tac? ?i totodat? i s-a interzis s? î?i publice lucr?rile ?i cercet?rile despre toxicitatea fluorur?rii. ?eful s?u a declarat: „Am fost nevoi?i s? facem aceasta, pentru c? am fost amenin?a?i c?, dac? nu t?cem, ne vom pierde finan?area...." Dr. John Yiamouyannis ar fi vrut s? dezv?luie adev?rul, dar a fost concediat. Apoi, Departamentul a primit un premiu uria? în bani de la compania Colgate-Palmolive.

Dup? ce a f?cut cunoscute rezultatele studiului s?u asupra hranei preparate la microunde, dr. elve?ian Hans U. Hertel a fost acuzat de Asocia?ia Dealerilor pentru Aparate Electrocasnice ?i Industriale c? pericliteaz? afacerile companiilor din acest domeniu. În urma ac?ion?rilor repetate în justi?ie, Curtea European? a Drepturilor Omului de la Strasbourg i-a dat medicului câ?tig de cauz?, în procesul Hertel versus Elve?ia, iar statul elve?ian i-a pl?tit acestuia o compensa?ie de 40 000 de franci elve?ieni pentru c? i-a înc?lcat dreptul la libera exprimare.

Dr. Russell Blaylock, neurochirurg: „«Ei» chiar urm?resc aceasta: în America au votat o lege simultan în mai multe state, conform c?reia nimeni în afar? de medicii nutri?ioni?ti nu are voie s? vorbeasc? despre alimenta?ia ?i despre nutri?ia corect?. Mai multe state au votat aceast? lege. Aceasta înseamn? c? biochimi?tii ?i ceilal?i medici nu au voie s? vorbeasc? despre s?n?tate?! Este ridicol!"


Cunoa?terea înseamn? putere

Transformarea începe cu fiecare dintre noi. Fiecare om are dreptul la libertate, s?n?tate ?i cunoa?tere, pentru evolu?ia sa individual? ?i a planetei. Medicina, agricultura, industria alimentar? ?i, practic, toate domeniile existen?ei moderne sunt controlate de câ?iva oameni din vârful „Sistemului"
– gigan?ii petrochimiei, ai complexului militaro-industrial ?i ai b?ncilor lumii – care câ?tig? enorm de pe urma planurilor lor tic?loase, în detrimentul umanit??ii.

Atâta timp cât totul pe p?mânt se va m?sura în latitudinea profitului financiar ?i longitudinea cre?terii economice, nu vom fi niciodat? liberi! Cât timp vom continua s? l?s?m puterea, banii, gândirea, s?n?tatea ?i libertatea noastr? în mâinile „Sistemului", nu vom fi niciodat? mai mult decât ni?te sclavi controla?i ?i manipula?i mental, sclavi care au iluzia c? sunt liberi. Îns? pe m?sur? ce devenim con?tien?i de adev?rul ascuns în spatele aparen?elor, în?elegem c? putem s? ac?ion?m împotriva limit?rilor impuse de „Sistem" ?i s? ne eliber?m de aceast? iluzie ?esut? de „ei", care a devenit treptat lumea noastr?.

A venit timpul s? ne trezim la realitate ?i s? ne cerem plini de curaj dreptul de a fi liberi, de a cunoa?te adev?rul ?i de a ne alege singuri modul de a tr?i, de a mânca, de a ne vindeca. Am ajuns s? tr?im în aceast? iluzie creat?, tocmai pentru c? am permis s? fim manipula?i de c?tre cei care vor s? controleze aproape totul.

A venit timpul, mai mult ca oricând, s? punem cap?t acestei domina?ii distrug?toare de pe planet?. În momentul în care vom în?elege c? noi, majoritatea oamenilor, suntem cei care îi ajut?m în mod incon?tient, prin ignoran?a ?i lipsa noastr? de reac?ie, pe ace?ti câ?iva, puternici ?i perfizi, s? se men?in? pe pozi?ie, „ei" nu vor mai avea nici o putere asupra noastr?.

Dac? în?elegem c? NOI suntem singurii responsabili pentru tot ceea ce ni se petrece, ?i nu ace?ti „ei" ascun?i, ei nu vor mai putea s? hot?rasc? în locul nostru ?i s? î?i continue ac?iunile diabolice. C?utarea adev?rului, plin? de curiozitate, cu mintea deschis? ?i cu dorin?a sincer? de a-l descoperi este un atribut al inteligen?ei. C?uta?i cât mai multe informa?ii despre ceea ce mânca?i, despre remediile cu care v? trata?i s?n?tatea, despre „ingredientele" care v? compun via?a.

Românilor inteligen?i ?i cu bun sim? le va fi, sper?m, de un real folos dest?inuirea acestor adev?ruri cutremur?toare, care cel mai adesea le sunt ascunse cu bun? ?tiin??.

Cunoa?terea ne face liberi ?i s?n?to?i!"

Chiar cu riscul de-a fi numit "botanist", io cred cam tot, iar realitatea din jurul nostru o dovedeste (pt. cine are ochi sa vada).....poate cineva sa dovedeasca ca nu e adevarat ce scrie mai sus? :/

Shocker
19-02-2010, 22:34
Nu am eu o experienta vasta a vietii. Pot doar sa vorbesc din prisma unui simplu individ care face parte din aceasta lume, societate, comunitate cum vrem sa o numim.
In privinta lucrurilor scrise mai sus, multe dintre ele au rol preventiv pentru fiecare dintre noi, e chiar bine ca ai postat asa ceva, ne mai luminam in legatura cu unele chestiuni.
Acum din ce am trait eu sa zicem de 10 ani incoace, schimbarile sunt minore atat la nivel statal cat si global, ba chiar pot spune ca sunt multumit de traiul pe care il duc in 2010 fata de cel din 2000, intradevar s-a incalzit vremea, s-a scumpit kilogramul de nuci, mananc mancare pe banda incalzita la microunde si toate cele efecte ale ,,incalzirii globale" si ale ,,defrisarilor excesive", insa nimic considerabil si in masura in care sa ma puna intradevar pe ganduri. Si inca ceva nu cred ca se va reduce numarul populatiei globului doar ca s-au vorbit cativa ,, mâr?avi" exista in cadrul fiecarui domeniu al vietii o entitate si peste acesti cumetrii.
Cand imi fac timp o sa vizionez si acele filmulete.

Sa ne ajute Dumnezeu sa nu ne cada o caramida in cap pe strada sa murim, ca de restu ne ascundem in Passaturi. :fericit:

vicius_the_one
20-02-2010, 17:01
Esoteric Agenta, Zeitgeist....m-au enervat foarte tare. Si stii de ce. Din cauza ca au tratat foarte aiurea subiectul Iisus. Eu sunt crestin ortodox pacatos, dar credincios. Nu am degete la maini si picioare de cate ori am simtit ajutorul lui Dumnezeu si mi-a fost dat sa ii simt puterea pe pielea mea. Asa ca aceste filme le consider exact ceea ce vor ele sa reliefeze despre alte persoane organizatii. Pregatesc venirea Anticristului care cica e deja printre noi. Eu nu caut decat sa fiu tot mai bun si mai aproape. Ma lasa rece cine pe cine conduce. Iisus a zis sa intoarcem obrazul nu sa scoatem ochi pentru ochi. Voi muri liber pentru ca educatia primita si asimilata ma ajuta sa judec la rece. Si daca vom fi 1 miliard...nu va fi vina mea si chair de as vrea, nu as putea face nimic.
SIncer...2012...filmul...ar fi un lucru bun. o razbunare pe masura a Pamantului impotriva animalului dominant. :oops:

radduu
20-02-2010, 18:46
Lasa sa se razbune pe altii nu pe mine :closedeyes:
Ca oricum adevaratii vinovati...plini de bani, vor scapa...iar fraierii ...nu...adica oamenii de rand. :/

Alex-F1
07-09-2010, 09:34
Nu c-ar fi o noutate, dar intrebarea inca ramane: chiar a fost omul pe Luna? Clar ca NU! Urmariti filmul....

[Only registered and activated users can see links] ... 222&hl=en# ([Only registered and activated users can see links])

Cea mai tare faza e aia cu steagul fluturand, ca sa nu mai zic de restul.... :wow: ....bai da astia ne cred prosti rau de tot frate!!!! :angry:

vicius_the_one
07-09-2010, 10:46
S-ar fi zis ca sufla nu stiu ce aer d ela costumele lor. Oricum, noi nu reusim pe Pamant prea multe, daramite acolo.
PS : Ce as trimite echipa guvernamentala romana pe luna sa ii las vreo 10 secunde in aer liber....

mihai_BV
07-09-2010, 10:52
Ar gasi ceva de furat si acolo... In 10 secunde!

vicius_the_one
07-09-2010, 10:58
Acolo o fura cu totii...

Alex-F1
22-10-2010, 09:07
Daca cumva sunteti curiosi si nu stiati de asta, dati un search pe Google despre "Georgia guidestones"......veti vedea ca e scris in piatra (la propriu) ceea ce trebuie sa facem, daca nu vrem sa disparem ca civilizatie.... :/

Firah
22-10-2010, 09:17
Wall text crits you for 9000 dmg :shutup:

You die. :bye2:

TLDR - To long didn't read :ras:

Sorry i`m in a good mood :yes:

Danny
22-10-2010, 22:18
vaiii ... propun inchiderea subiectului :D Va intereseaza asa mult viitorul sau trecutul? Eu prefer sa traiesc prezentul ... gandindu-ma la viitor s-ar putea sa ratez prezentul .. iar trecutul .. e trecut :)

Alex-F1
08-01-2011, 10:14
[Only registered and activated users can see links]

Sa nu ziceti ca n-ati stiut!!!! :whistle: Deci, cand si unde ne construim buncarul passatb5.ro??? :grin:

radduu
08-01-2011, 12:16
Facem lista cu cei care au cotizat? Doar aia au voie acolo

tzaga
08-01-2011, 12:33
Despre tampeniile astea m putea discuta ore in sir.....dar poate nu ati fost actualizati inca....astia care au zis ca dec 2012 e sfarsitul lumii,au declarat ca de fapt s-a gresit data ,nu 2012 ci 2035 probabil.....asa dragilor,frectieeeeee!!!....bucurati-va de passat-uri si sa dea D-zeu ca in 2060 tot de passat-uri sa vb.

Ro TuninG
08-01-2011, 14:14
Cei de la NASA dc nu zic nimic? Astea sunt conspiratii ale un "oameni" care se cred mai inteligenti decat par si comenteaza pe spusele mayasilor care au fixat data de 21.12 2012 ca fiind sfarsitul lumii. Eu cred ca totusi va fi ceva atunci, probabil va fi sfarsitul acestei ere calduroase si va incepe o noua era glaciara, asta dupa spusele celro de la national geographic. Sa traim si sa vedem ce va fi, oricum pare ceva SF

f l o r i n
08-01-2011, 20:30
Face buncarul !
Fratilor aveti grija. Faceti-va stocuri de vaselina, ca o sa devenim o planeta de gay....mor pasaricile....si la noi, a cazut un stol.

vicius_the_one
08-01-2011, 21:26
Eu vreau sa mi se intample ce vrea Dumnezeu...

mihai_BV
08-01-2011, 21:29
Imi place ce-ai spus!!!!

f l o r i n
08-01-2011, 21:30
pai multe nu mai au cum......ca ti s-au intamplat suficiente. Sa inteleg ca pui rozeta la bataie, daca asa e sa fie ?

vicius_the_one
08-01-2011, 21:33
Asta nu inseamna ca ma vand la orice depresie !

radduu
09-01-2011, 12:33
Eu vreau sa mi se intample ce vrea Dumnezeu...

Pana acum se intampla ce vrea BASE .

Alex-F1
09-01-2011, 18:31
Stai linistit, ca nu-i el cel care dicteaza....el e doar un catel care executa mai smerit ca oricine de pana acum niste ordine de sus....mult mai de sus.....inimaginabil de sus..... :whistle:

ManiacK2010
09-01-2011, 19:09
O noua era glaciara zici?!?! Pai daca este vorba de asa, tre sa-mi pun vebasto la passat ca nu mai tine jmekeria.

Olof Dreijer
09-01-2011, 19:49
Am casco, ma doare-n..cot.

Alex-F1
09-01-2011, 21:03
Impresionanta abilitatea romanului de a face haz de necaz!!!!! :thumbsup:

Olof Dreijer
09-01-2011, 22:53
Sa presupunem ca ar fi adevarat toate alea cu NWO. Si cu era glaciara, extraterestrii, accelerator de particule si ce-or mai fi.
Ce putem face noi, niste amarati, ca sa evitam toate astea?
..absolut nimic.

Alex-F1
09-01-2011, 23:19
Asta cam asa-i.... :cry:

f l o r i n
10-01-2011, 23:50
Sa ma f,,t in acceleratorul lor....poate ei au dat pasaricile peste cap....papagalii mei (am doi) rezista !

X e r o x u
11-01-2011, 05:49
Despre acceleratorul de particule... cam off top da tre sa spun..

Asa.. deci daca baietii aceia reusesc..............nu va suparati dar va fi o noua era si nu una glaciara ci una a simplificarii vietii omului modern......
......GANDITI ce ar fii sa ne facem energie aproare GRATIS. adica daca nu ai apa potabila (arabii) faci din mare (cataliza), te incalzesti cu energie electrica(in loc de gaz),........transport electric, pana la urma cam tot poti face pe curent.
Daca e sa ne raportam mai jos, adica la noi in ziua de azi si cu preturile de azi, vine cam asa, consumi cat vrei platesti 1.00 leu in fiecare luna.

Asta daca nu o dau in bara, adica in gaura....neagra

vicius_the_one
11-01-2011, 07:56
Papagalul Simonei nu mai rezista, se pare :limba:

f l o r i n
11-01-2011, 20:21
off topic - da, plange de singuratate, ca e despartit de papagalul Cristinei....

tzaga
11-01-2011, 20:54
tot offtopic......sa inteleg ca astia sunt papagalii nevestelor voastre????......:oops:

VLADIMIRIJNEKOV
29-01-2011, 01:32
Fratilor, se pare ca omenirea se duce de rapa pe zi ce trece....in vremurile contemporane dicteaza doar banul, materialul.....mai precis averea.Nu e nici pe departe ce ar trebui sa conteze pe lumea asta....nu as putea spune ca ne indreptam neapara spre autodistrugere....dar directia nu e cea buna oricum......Dupa parerea mea banul are o valoare apreciabila in ziua de azi....dar nicidecum decisiva....fericirea individuala nu sta in bani si avere.....Dupa parerea mea banii pentru om sunt ca un drog.....cu cat are mai multi cu atat vrea mai multi si asta ii contamineaza mintea si il 'tampeste' distortionand sistemul de valori.

Tot pamantul la ora actuala a ajuns o adunatura de denaturati....nu mai stie nimeni valoarea vietii....feiricrea....bunastarea....suntem in prezent o rasa de ahtiati dupa avere.....ghidati de un orgoliu nemasurat....

Alex-F1
29-01-2011, 13:02
Mda....din pacate asa e....si mai trist e ca au ajuns persoane de varsta ta sa-si dea deja seama de treburile astea.....io la 19 ani (in 1995) habar n-aveam de treburile astea, nu ma preocupau, daca m-ai fi intrebat, as fi fost bata, ti-as fi zis ca totul e lapte si miere, dar intre timp treburile s-au schimbat....am imbatranit....si am inceput sa vad realitatea asa cum e ea...

A l e x
29-01-2011, 17:07
Tizule ai luat-o razna fratica :limba: alta treaba n'ai decat sa te gandesti la d'astea? hai sa ne gandim cum sa traim clipa, sa ne bucuram de prezent, da-l doamne iarta-ma de viitor, ca poate maine da vreun prost peste noi, ne cade o caramida in cap, sau ne rupem gatu cand ne dam jos din pat dimineata si aia e, s-au dus gandurile si planurile de viitor si tot asa. Si cu siguranta nu o sa-si aminteasca nimeni de noi pe sistemul "asta-i ala care a gandit profund la viitor, a venit cu propuneri si idei, a incercat sa schimbe lumea'n bine" si tot asa.. Noi ca popor (aici vorbesc de romani) suntem atat de batuti in cap incat am ales un marinar sa ne conduca si dupaia tot astia care l-au ales il injura si nu stiu ce sa mai faca sa puna o paine pe masa, d'apai sa ne facem griji de ere glaciare, extraterestrii si alte nebunii. Noi ne meritam soarta, oricare ar fi ea ! Si nu, nu's pesimist, sunt realist, vad ce-i in jurul meu, vad tone de prostie pe metru patrat, vad nesimtire si indiferenta peste tot, nu meritam nimic mai bun !

VLADIMIRIJNEKOV
29-01-2011, 18:15
Eu sincer as vrea sa nu stiu de problemele vremurilor pe care le traim....dar nu pot....simt ca se agraveaza treaba pe zi ce trece....imi aduc aminte ca numai in urma cu 10 ani si tot era mai bine decat acum....erau vremuri un pic mai linistite.....de cand au indus magnatii pamantului asa zisa criza lucrurile tind sa scape de sub control.Nimic nu mai e cum era.
Nu stiu ce vremuri ne asteapta...pe noi, pe copii nostri, nepotii...etc.

Danny
29-01-2011, 20:34
Bai tata cata discutie ... inutila dupa parerea mea :) Traiti-va viata si nu va mai ganditi la viitor :) Carpe diem - Traieste clipa ! :)

Alex-F1
29-01-2011, 22:35
suntem atat de batuti in cap incat am ales un marinar sa ne conduca

Auzi tizule, pai daca tu inca mai crezi ca noi (poporul) l-am ales pe marinar, inseamna ca esti naiv rau de tot fratica! :slap: Cum spuneam si cu cateva posturi mai sus, el e doar un catel lingusitor, care executa mai smerit ca oricine de pana acum niste ordine de sus....mult mai de sus.....inimaginabil de sus....

A l e x
29-01-2011, 23:11
Fratioare, sa moara gibilan, dar sutele de inversunati care mai aveau nintel si faceau spume la gura spunand, sa moara toti, traiasca basescu, votati basescu si asa mai departe, aia n'au votat este?! E la mintea cocosului ca au fost manarite alegerile si asa mai departe, insa, hai sa ne uitam putin si la ce avem in ograda, 90% din astia care se vaita au mers si au votat cu basescu, acum.. sa moara in chinuri ! De curiozitate, ordinele cui le executa?! cam pe cine banuiesti ca e in spatele lui?!

Danny, mare om, mare caracter, 100% subscriu la parerea ta !

Alex-F1
29-01-2011, 23:29
De curiozitate, ordinele cui le executa?! cam pe cine banuiesti ca e in spatele lui?!

Cine e si in spatele a tot ceea ce misca pe planeta asta: baietii care pun la punct NEW WORLD ORDER....

A l e x
30-01-2011, 00:00
Nu te supara pe mine, dar cred ca gandesti putin prea departe

Ps: o seara frumoasa va doresc, eu ma retrag in club :)) continuarea maine :limba:

Alex-F1
30-01-2011, 00:17
Nu ma supar deloc bre, e parerea ta si ti-o respect, dar mi-o mentin pe-a mea.....m-am documentat mult prea mult ca sa renunt la ea. Ai citit al doliea link din primul post al acestui topic? Daca nu te descurci cu engleza, iti dau si-n romaneste! :grin:

A l e x
30-01-2011, 13:30
Ma descurc cu engleza, nu-i asta o problema, insa mi se pare ca suntem mult prea neinsemnati, in afara de o pozitie geografica destul de importanta, nu prea mai avem nimic, suntem vai steaua noastra, de aceea mi se pare oarecum futurista ideea ca cineva sa dea ordine iar marinaru nostru iscusit sa le execute. Daca eram vreo super putere ceva, mai ziceam, insa asa.. scuza-ma da mi-e foarte greu sa cred, in plus, tot acei oameni tare i-au dat ordine lu base sa se imbogateasca subit? gen fata cea mica sa devina europarlamentar, sa conduca masina de 100.000 si sa aiba apartament de 300.000 de euro?! hmm.. cam dubios :limba:

Alex-F1
30-01-2011, 13:59
Tizule, stiu ca e greu de crezut....dar nu uita ca in drumul catre un guvern mondial, orice tarisoara, cat de mica, trebe "ghidata" din exterior. La fel se intampla si cu noi....iar banii nu mai sunt de mult o problema in randul "lor".....nu banii le lipsesc lor acum, ci PUTEREA, ca bani au cati vor muschii lor, doar FMI-ul si Banca Mondiala sunt ale lor, practic e fabrica de bani acolo! Iar Base cu ai lui nu misca un deget fara acordul "lor"....ce auzi/vezi tu in media (presa, tv, radio etc) e una, iar ce se intampla in realitate e cu totul altceva! Ce-ai vrea, sa apara Boc la tv si sa spuna ca ei saracesc tara in mod voit (asta cu stiinta FMI-ului, bineinteles), ca apoi sa aiba motiv sa ceara imprumuturi de la FMI, iar mai apoi FMI-ul sa ne aiba la mana cu imprumuturile astea? Daca nu stiai, afla acum, ca dedesubturile astea nu le va stii niciodata omul de rand, ci doar o mana de oameni, care nu sufla nicio vorba in exterior, fiindca, daca o fac, ar fi bai mare pt. ei si pt. familiile lor....

A l e x
30-01-2011, 14:04
Well, in cazu asta multa "sanatate" baietilor astia omniprezenti !

tzaga
30-01-2011, 14:16
Voi va uitati prea mult la Sci-Fi.....teminati mai oameni buni......noi suntem niste puncte negre intr-o mare alba si voi ganditi la NEW WORLD ORDER,masonerie si 2012......chiar sunteti copii.......daca ati vedea cum se traieste in alte tari.....poate nu ati gandi asa.......ganditi-va la passaturi si familie ...doar atat

Aedile
30-01-2011, 14:53
Bine punctat tzaga, d'aia bulgarii merg inainte si noi inapoi... ca-i lasa NWO :laugh: si pe Base nu:limba: Cu alte tari nici n-am curaj sa fac o comparatie.

Alex-F1
30-01-2011, 15:55
Bine ca mersul "inainte" il vedeti, dar cel inapoi nu.....de fapt asta e si ideea, 10 pasi inapoi sa fie mascati de 2-3 pasi inainte, care cica reprezinta "progresul". De aia americanii mananca de zeci de ani numa plastic si chimicale, de avansati ce sunt, a? Omul de rand este orbit de aceste "progrese", e praf in ochi, ca sa poata ei sa-si faca linistiti pasii aia inapoi.....in fine, io va doresc numai "progrese" tuturor!!! :grin:

tzaga
30-01-2011, 16:03
Alex ideea ta era una in care noi nu stim sau nu constientizam pe ce lume traim......iar tu ai cunostinta de ce se intmpla in lumea asta,si mai si cunosti pe deasupra "secrete" ale NEW WORLD ORDER........americanii mananca plastic si chimicale ca au ales asta,e foarte,foarte ieftin sa mananci asa.......dar si ei pot manca ECo dar e foarte scump,si scuza-ma sunt foarte comozi in a-si face singuri mancare ECO.....

Alex-F1
30-01-2011, 18:37
americanii mananca plastic si chimicale ca au ales asta

Mai bine zis n-au {prea} avut de ales.....normal ca omul "modern" alege comoditatea, rapiditatea si simplitatea, ca doar indobitocirea in sensul asta s-a si facut, nu? Iar reclamele sunt pe masura, de genul: "de ce sa alergi prin piete dupa zarzavaturi, sa-ti zdrelesti degetele si unghiile taindu-le si sa astepti de nebun pana fierbe ciorba, cand poti rezolva totul foarte simplu, rapid si elegant, folosind "punga magica" cu zarzavaturi proaspete (cica), atent selectate pt. tine?"!!! Hai mai baieti....pe ce lume traiti....normal ca in zilele noastre un procentaj mare de populatie alege varianta a doua, iar asta e tot ce asteapta "ei"....ideea e ca marea majoritate sa bage botul, restul nu mai conteaza, fiind minoritari. Si exemplele pot continua cu nemiluita, in toate aspectele vietii....offff, nu-mi vine sa cred cat de naivi sunteti, parca ati avea 14 ani....

Danny
30-01-2011, 21:46
Eu votez tot pe Base la urmatoarele alegeri! :thumbsup: Alex si cu Alex ... dezbat problema omenirii


Eu zic sa lasati viitorul ... si sa traiti prezentul, cum am mai spus-o.

Hai noroc si ... noroc :beer2:

Alex-F1
30-01-2011, 23:35
Macar daca ar conta votul ala al tau, dar aia nu dau nicio ceapa degerata pe voturile noastre....

A l e x
30-01-2011, 23:49
Danny, daca votezi tot pe Base, o sa-ti pregatesc special o turbina pt tine, garantat nu ajungi sa faci cu ea mai mult de 100 de m :laughing: :limba:

Alex-F1
31-01-2011, 00:28
Poate in sus 100m.....:rofl:

A l e x
31-01-2011, 01:13
Shhh, nu ma da de gol ! nu i-am specificat tocmai pentru a fi o surpriza :laughing:

Olof Dreijer
31-01-2011, 07:18
[Only registered and activated users can see links]

A l e x
31-01-2011, 15:46
SOLO PERCUTIE ! AM ZIS !:super::nebun:

VLADIMIRIJNEKOV
31-01-2011, 16:59
Eu sunt de acord cu Alex si consider ca toata conducerea politica din romania nu face nimic altceva decat sa execute niste ordine mai de sus.
Sa nu ma credeti nebun dar Ceausescu a fost omorat in '89 tocmai din cauza ideilor lui tampite de independenta....nu a mai decontat 'sefilor' mai de sus....Si a luat-o in freza rau de tot.Prin asa zisa revolutie....au venit ceilalti dupa el care cica erau 'salvarea'...in fapt erau cei ce se supuneau spre deosebire ce ceausescu, ordinelor de sus.Si ordinele de sus sunt inca 'distrugerea si dezbinarea' romaniei.....Romania asta saraca a fost intotdeauna la o rascruce de drumuri si toti au vrut sa puna mana pe ea intr-un fel sau altul.Doar contextul s-a mai schimbat in sutele astea de ani ce au trecut.....acuma e economica treaba.

Cum spuneam...in ziua de azi dicteaza banul....si mijloacele prin care se incearca obtinerea banului depasesc uneori imaginatia.

Alex-F1
31-01-2011, 22:59
Tinere, acuma mai nou, daca zici "Alex", lumea probabil se gandeste la tizul meu din Bucale....miticul....turbinosul :grin: Eu sunt "Alex-F1" sau daca vrei pe scurt "F1"! :cool1: Despre moartea lui Ceausescu nu prea m-am documentat, dar "revolutia" aia clar n-a fost facuta de popor, ci a fost pusa le cale cu grija si pricepere de catre cei care i-au facut felul pantofarului! Iar banul, cum ziceai tu, da, guverneaza totul, dar la nivelul 2 al piramidei elitei mondiale....pe cei din varful piramidei (spuma elitei) nu-i mai intereseaza de mult timp banii, ca de aia pot avea cati vor, ci PUTEREA....asta le ia mintile, dorinta de putere, de-a stapani toata planeta (si chiar mai mult daca ar fi posibil), asta e golul lor dintotdeauna....gol pe care, daca si-l vor duce la indeplinire, suntem terminati!!! :chop:

A l e x
31-01-2011, 23:02
eu cred ca tu esti invidios ca e de acord cu mine :limba:

Cat despre revolutie subscriu ce-ai zis si tu, a fost RE-GI-ZA-TA !

Borisake
31-01-2011, 23:10
Eu sunt de acord cu Alex si consider ca toata conducerea politica din romania nu face nimic altceva decat sa execute niste ordine mai de sus.
Sa nu ma credeti nebun dar Ceausescu a fost omorat in '89 tocmai din cauza ideilor lui tampite de independenta....nu a mai decontat 'sefilor' mai de sus....Si a luat-o in freza rau de tot.Prin asa zisa revolutie....au venit ceilalti dupa el care cica erau 'salvarea'...in fapt erau cei ce se supuneau spre deosebire ce ceausescu, ordinelor de sus.Si ordinele de sus sunt inca 'distrugerea si dezbinarea' romaniei.....Romania asta saraca a fost intotdeauna la o rascruce de drumuri si toti au vrut sa puna mana pe ea intr-un fel sau altul.Doar contextul s-a mai schimbat in sutele astea de ani ce au trecut.....acuma e economica treaba.

Cum spuneam...in ziua de azi dicteaza banul....si mijloacele prin care se incearca obtinerea banului depasesc uneori imaginatia.
Tare rau asta, "Si ordinele de sus sunt inca 'distrugerea si dezbinarea' romaniei...."
Hai ma ce naiba, ca doar nu crezi ca Romania este vreo super putere si se cramponeaza de noi. Nici macar nu contam pe lumea asta. Intradevar sunt interese globale, oameni care sunt avizi dupa putere, manipulare, dar nu intram in calculul lor.

Alex-F1
31-01-2011, 23:19
Gresit!!!! TOTUL intra in calculul lor....bineinteles, pe masura dimensiunilor si importantei tarii respective, dar de contat conteaza totul....orice tara...ca si-asa nu-s f. multe pe lumea asta, in jur de 200....

Borisake
01-02-2011, 00:07
Hai ma! Tu chiar crezi ca-si permit sa se-n curce de noi? Eu nu cred si dovada este viata pe care o ducem. Daca la ei este bine, este binisor si la noi, daca la ei este un pic naspa, la noi este prapad.

VLADIMIRIJNEKOV
01-02-2011, 12:52
Eu cred ca se cam cramponeaza de noi tocmai din cauza ca suntem la o importanta rascruce de drumuri si mai ales, in prezent, suntem la granita de est U.E.
Estul a luat-o razna de cand am intrat in U.E.....Pe partea cealalta, vestului ii convine haosul de la noi.
Dupa parerea mea suntem ca o jucarie pe care s-au certat de cand lumea copii.

VLADIMIRIJNEKOV
01-02-2011, 12:53
Eu cred ca se cam cramponeaza de noi tocmai din cauza ca suntem la o importanta rascruce de drumuri si mai ales, in prezent, suntem la granita de est U.E.
Estul a luat-o razna de cand am intrat in U.E.....Pe partea cealalta, vestului ii convine haosul de la noi.
Dupa parerea mea suntem ca o jucarie pe care s-au certat de cand lumea copii.

Borisake
01-02-2011, 15:36
Pai zici cam acelasi lucru cu mine, numai ca ne lasa noua impresia asta sa credem ca contam. Ia sa se intample ceva nasol sa vedem ce se intampla, vin astia sa ne pupe in ... sau trec asa ca prin branza peste idealurile si constiinta noastra.
Cum zice si F1 mai sus TOTUL...da au gandit totul si au ajuns la concluzia, zic eu ca nu se vor incurca de noi.

VLADIMIRIJNEKOV
01-02-2011, 21:31
Oricum la topicul asta am un raspuns cu care multa lumea ar putea fi de acord:

Omenirea Incotro???>>>>DUMNEZEU CU MILA!

Borisake
02-02-2011, 14:00
Logic, nu noi decidem viitorul nimanui. Sau total.

VLADIMIRIJNEKOV
04-02-2011, 00:05
Da...eu ma gandeam mai mult la capacitatea de a prevedea cat de cat un viitor.In vremurile pe care le traim....nici sa iti imaginezi cum va fi nu mai poti, pentru ca risti sa ramai surpins la fiecare moment....uitati-va si la scandalul ce a izbucnit in egipt.Cine se gandea ca or sa iasa aia in strada si or sa faca scandalul pe care l-au facut....

Borisake
04-02-2011, 23:07
Curios este ca sunt oameni pro si contra si destul de multicei. Pai daca la ei este foamete mare si au iesit in piata aia pro, ce inseamna ca o duc mai bine decat cei impotriva?
Cine si-o mai fi bagat coada si pe acolo. Hosni Mubarak parca a domnit 30 de ani; s-or fi plictisit de el? (aia de la timone)

VLADIMIRIJNEKOV
07-02-2011, 13:55
Oricum majoritatea din egipt nu a dus-o bine niciodata de cand e Mubarak la putere.....sa fim seriosi....li s-a narazit lor tocmai acum sa faca revolutie ca sa o duca mai bine.Eu cred ca altele sunt motivele....unde mai pui ca au blocat si Suez-u'.Dracu a mai pomenit asa ceva.....Pamantul asta a ajuns o jungla....cik suntem in 2011...

Olof Dreijer
11-03-2011, 22:03
Extraordinar ce e in Japonia..fantastic.a ajuns vaporul pe autostrada.
Doamne fereste.

tzaga
11-03-2011, 22:12
No comment....chiar daca am avut de lucru la greu azi.....am stat lipit de orice radio si televizor intalnit sa mai aflu ceva noutati........vai de noi ,romanii ,daca vine asa ceva la noi

Borisake
11-03-2011, 23:13
...devenim istorie. Ne sterge de pe fata pamantului o calamitate dinasta.

vicius_the_one
13-03-2011, 05:58
Devenim istorie daca mai are cine sa o scrie si pe aia. Dumnezeu cred ca are si El o limita.

Alex-F1
26-04-2011, 09:30
Nu m-ar mira sa fie adevarat....

[Only registered and activated users can see links]

vicius_the_one
26-04-2011, 17:49
ia right dude. shut up. eu daca as fi fost japonez mi-o faceam singur sa devalorizez yen-ul.

Alex-F1
26-04-2011, 18:40
Altu cu mintea diabolica... :grin:

Olof Dreijer
26-04-2011, 19:05
De obicei oamenii astia foarte grijulii cu alimentarea, sa nu mancam aia ca (,) contine nu stiu ce, aialalta contine iar nu stiu ce, altele au calorii prea multe, altele mai putine, astia sint de regula oamenii cei mai predispusi sa se imbolnaveasca. Oameni preocupati atata de tare de ce se intampla in lumea asta, oameni care toata ziua citesc carti despre medicina si boli, oameni care stau si rup netu'n doua sa vada ce boli au mai aparut si ce remediu exista pt. ele, astia zic eu ca sint betegi.
Am un vecin obsedat de chestia asta cu alimentatia, cateodata imi vine sa-l si bat. Tot timpul e beteag, umbla cu leacurile dupa el si, culmea ca tot el imi tine mie prelegeri despre ce si cum sa mananc.
Pai nene unu din asta nici nu sa mai cacat ca un om sanatos de ani de zile.

Nu stiu cum sa va zic dar mie asa mi se rupe de toate chestiile astea de nu-i adevarat. Mananc ce vreau si cand vreau, bag friptane si mititei intr-o veselie. Bautura de cate ori am ocazia si fumez aproape 3 pachete de tigari pe zi.
Al dracu ca ultima injectie credca am facut-o in armata, pastile am si uitat cum arata. Raceala ma prinde din an in pasti (acum la pasti n-am fost racit) asa ca mai dati-le incolo de griji. Cand o sa-mi zica doctorul, bai gata, atunci probabil ca am sa ma gandesc mai srios la chestia asta. Pana atunci nu, ce mama masii. Pai daca am chef sa mananc un pui, mananc o avicola intreaga.
Niciodata nu am tras de la gura nimic niciodata, daca am avut doar 10 lei de tramvai si tot atata costa o pizza preferam sa merg la risc fara bilet.
Am venit din armata cu 80 kile(asta in '99) si de prin 2002-03 ma mentin la 96-97 kile si am inaltimea de 1.86, apropo trebuie sa ma mai masor ca, credca am mai scazut :lol

Dar asta sint doar eu, nici macar nevasta-mea nu ma intelege. Si ea ma cam enerveaza cu prostii din astea cu alimentele nesanatoase dar ma doare fix la 5m. Nu ii impun absolut nimic dar mie seara la masa sa nu-mi puna zama de cartofi cu macaroane ca arunc oala pe fereastra. Stie si sa conformat.

edit: postul asta trebuia sa ajunga in topicul cu mancarea. Rog sa-l mute cineva.

Andrei.Smr
26-04-2011, 20:23
Calin78: zicala ta este "ori traiesc putin da bine, ori mai mult da bine nu"(asa zicea pavel stratan)...de ce sa te abtii o viata de la cafea, alcool, tigari etc ?...:)))

Borisake
26-04-2011, 22:48
De obicei oamenii astia foarte grijulii cu alimentarea, sa nu mancam aia ca (,) contine nu stiu ce, aialalta contine iar nu stiu ce, altele au calorii prea multe, altele mai putine, astia sint de regula oamenii cei mai predispusi sa se imbolnaveasca. Oameni preocupati atata de tare de ce se intampla in lumea asta, oameni care toata ziua citesc carti despre medicina si boli, oameni care stau si rup netu'n doua sa vada ce boli au mai aparut si ce remediu exista pt. ele, astia zic eu ca sint betegi.
Am un vecin obsedat de chestia asta cu alimentatia, cateodata imi vine sa-l si bat. Tot timpul e beteag, umbla cu leacurile dupa el si, culmea ca tot el imi tine mie prelegeri despre ce si cum sa mananc.
Pai nene unu din asta nici nu sa mai cacat ca un om sanatos de ani de zile.

Nu stiu cum sa va zic dar mie asa mi se rupe de toate chestiile astea de nu-i adevarat. Mananc ce vreau si cand vreau, bag friptane si mititei intr-o veselie. Bautura de cate ori am ocazia si fumez aproape 3 pachete de tigari pe zi.
Al dracu ca ultima injectie credca am facut-o in armata, pastile am si uitat cum arata. Raceala ma prinde din an in pasti (acum la pasti n-am fost racit) asa ca mai dati-le incolo de griji. Cand o sa-mi zica doctorul, bai gata, atunci probabil ca am sa ma gandesc mai srios la chestia asta. Pana atunci nu, ce mama masii. Pai daca am chef sa mananc un pui, mananc o avicola intreaga.
Niciodata nu am tras de la gura nimic niciodata, daca am avut doar 10 lei de tramvai si tot atata costa o pizza preferam sa merg la risc fara bilet.
Am venit din armata cu 80 kile(asta in '99) si de prin 2002-03 ma mentin la 96-97 kile si am inaltimea de 1.86, apropo trebuie sa ma mai masor ca, credca am mai scazut :lol

Dar asta sint doar eu, nici macar nevasta-mea nu ma intelege. Si ea ma cam enerveaza cu prostii din astea cu alimentele nesanatoase dar ma doare fix la 5m. Nu ii impun absolut nimic dar mie seara la masa sa nu-mi puna zama de cartofi cu macaroane ca arunc oala pe fereastra. Stie si sa conformat.

edit: postul asta trebuia sa ajunga in topicul cu mancarea. Rog sa-l mute cineva.
Un om dintr-o bucata, asa imi place.
O viata avem si pe aia sa ne-o interzicem?

Alex-F1
26-04-2011, 22:54
Cand o sa-mi zica doctorul, bai gata, atunci probabil ca am sa ma gandesc mai srios la chestia asta

Mda....clasic.....dar ai grija ca pt. multi a fost cam tarziu cand a ajuns doctorul sa le zica "bai gata".....nu in sensul ca au murit, dar s-au depistat boli in stadii destul de avansate, iar de atunci incolo, regimurile alimentare (plus medicamentele) pe care va trebui sa le urmeze pacientul ar fi mult mai incomode decat daca ar fi avut putina grija pana atunci la alimentatie....

Olof Dreijer
26-04-2011, 23:50
Imi fac analizele de 2 ori pe an, sange, colesteroale si tot ce mai trebuie. Vad ca pana acuma sint in parametri..
Vedem ce-o fi si cum o fi.

Borisake
27-04-2011, 00:00
Deci inseamna ca organismul tau asta acceta. Sanatate maxima si pe viitor. Eu fac analizele anual.

Alex-F1
27-04-2011, 21:02
Ei lasa, ca stiu io ce analize faceti voi....is ok si alea, dar pana la "tot ce mai trebuie" mai e cale lunga! Cand v-ati facut ultima oara o ecografie tiroidiana sau abdominala, de exemplu? Ia bagati una abdominala, sa vedeti ce pietricele frumoase gasiti la rinichi.... Probabil astia cu suspensii sport nu au pietre, ca se elimina la volan! :grin:

Olof Dreijer
27-04-2011, 21:04
Stii cum e faza? ca si cu masinile. Cu cat ai mai multa grija de ele cu atat se strica mai des.

Alex-F1
27-04-2011, 21:07
Ciudata afirmatie (in caz ca n-a fost o gluma)....la mine cel putin n-a fost deloc asa cu masinile....de corpul uman nu mai vorbesc, ca nici macar nu suporta comparatie una cu alta....

Shit....am gresit si io topicul....m-am luat dupa voi....nu mai postati bre aici ce nu trebe....

Olof Dreijer
27-04-2011, 21:14
Normal ca era o glumitza. Dar sincer eu nu sint asa de grijuliu ca si unii. Mai trec si peste, nu-mi fac atatea ganduri si planuri. Si acuma pe bune Alex, fara nici cea mai mica urma de jignire nu pot fi ca tine de grijuliu cu tot ce se intampla in jur si cu propria persoana. Nu stau, inca o data zic fara suparare, sa ma uit in buda daca kktul pluteste sau se duce la fund sau sa merg in noaptea de revelion sa resetez BC-ul la masina. Is unele chestii care chiar mi se par ciudate rau.
Inca odata no offence. Dar eu asa vad lucrurile.

Alex-F1
27-04-2011, 21:21
Da bre, te inteleg, stai linistit....nici io nu cunosc prea multi ca mine! Eu sunt mai fixist, ordonat, atent, planificat, perseverent, parolist, chitibusar, ca un neamt....in fond civilizatia germana mi-ar veni ca o manusa....ma simt in lumea mea cand sunt acolo, unde totul e lege si ca la carte, fara discutii si negocieri....uffff, cand o sa fie si la noi asa? Niciodata!!!

Borisake
27-04-2011, 22:08
Hai stai linistit Alex ca nici ei nu sunt asa cum ai descris tu ca sunt. Pe bune. Nici noi nu am venit cu pluta pe conducta si pe bune, nu cred ca isi doreste cineva raul, dar Calin a zis ca daca are chef de ceva isi satisface pofta, nu sta cu dintii la gard ca cu 5 minute in urma a bagat in el nustiu cate calorii.
Eu asa cred ca este un om normal. Important este sa nu faci abuzuri.
Bine eu aici as scoate, as condamna consumul de alcool fara masura ca si fumatul. Ambele nu fac casa buna si vb aia am avut un examplu, pe al batran. Din cauza lor si a excesului s-a prapadit. Dar asta ii alta problema.

Alex-F1
03-05-2011, 00:36
Nah, ca i-or facut felul si la Osama....oare ce ne asteapta de-acum??? :huh:

"Nu stiu al 3-lea razboi mondial cum va fi, dar al 4-lea va fi cu pietre si lanci" (A. Einstein) :clap2:

Borisake
03-05-2011, 12:18
Da, cam nasoala treaba asta. Oricum se va schimba ceva in sensul asta, acum sa vedem ce.

Olof Dreijer
03-05-2011, 20:39
Bai n ustiu ce sa zic dar mie tare imi pare cusuta cu ata alba toata povestea asta cu bin Laden

vicius_the_one
03-05-2011, 20:48
Bat pariu ca e umflata ca a murit si de fapt e capturat in perfuzii ca sa mai scoata de la el cate ceva cuj cativa mililitri de Penthatol la cateva ore....e vrajeala ca l-au omorat atat timp cat are multe informatii in cap !!!

f l o r i n
03-05-2011, 21:25
ce naiba ma, suntem oameni cu cap sau nu - cum sa-l omoare si sa-l arunce-n apa.....???

a, poate l-au prins acum o luna, au aflat sau nu, ce au vrut de la el....dupa care i-au dat directa.

una peste alta, ca OBama zicea ca s-a facut dreptate prin moartea lui OSama.....e o porcarie. Ca i-au razbunat pe cei care au murit pe 9.11 si dupa e cu totul altceva....dar dreptate nu mai ai cum sa faci.

Oricum, omenirea a luat-o razna si nu ai cum sa o mai opresti....e ca un bulgare aruncat de pe varful unui munte....se face din ce in ce mai mare.

Daca Osama e mort, o sa urmeze si replica terorista....mai mult ca sigur.

Si daca Osama nu se apuca sa darame dictatorii din orient, traia si acum......asta i-a pus capac. Destabilizarea orientului.....

Alex-F1
04-05-2011, 00:40
Ca i-au razbunat pe cei care au murit pe 9.11 si dupa e cu totul altceva

Doar nu crezi ca Osama si "teroristii" lui sunt raspunzatori pt. 9/11???!!! :ohmy: Acolo e mana americanilor toata ziua, se stie asta de mult....si-au omorat propriul popor....nevinovat....ca sa ce? Sa creeze o alta diversiune, printre atatea altele? Iar asta cu Osama mort si mie mi se pare dubioasa....f. probabil alta diversiune tipic americana.....io am auzit ca Osama a fost si e in stransa legatura (amici de pahar/barfa/o tabla) cu sefimea din USA, inclusiv presedinti, bineinteles totul sub cel mai inalt grad posibil de secretizare....

f l o r i n
04-05-2011, 00:45
nup.....dar asa putea sa motiveze.

Olof Dreijer
04-05-2011, 00:48
Au aparut si pozele adevarate cu cadavrul lui binLaden

[Only registered and activated users can see links]

Alex-F1
12-07-2011, 22:08
No comment.... :noexpression:

Eto
13-07-2011, 08:43
In ritmul asta ne indeptam spre inca un razboi sau o boala care sa omoare 2 treimi din populatie... asa cum s-a intamplat si in evul mediu. Suntem prea multi deja pe planeta asta. La noi e ok.... cat despre china si india nu pot sa zic la fel, s-a ajuns in asa hal incat fetitele la 13-14 ani deja sunt mame si nu e ceva anormal.

Alex-F1
13-07-2011, 10:46
O sa ma citez singur....


"Nu stiu al 3-lea razboi mondial cum va fi, dar al 4-lea va fi cu pietre si lanci" (A. Einstein)

VLADIMIRIJNEKOV
13-07-2011, 19:42
Eu cred, cu toate ca suntem asa 'avansati', ca va apune (se va narui eventual) si civilizatia contemporana in maxim cateva secole, asa cum a apus si civilizatia romana, si cea egipteana, etc.....

Alex-F1
11-09-2011, 00:50
Cum scrie si acolo la inceputul filmului....daca vreti sa intelegeti cum "merg treburile" in ziua de azi (incluzand aici si tara noastra), trebuie sa vizionati filmul asta (toate partile)! Io tocmai termin de citit cartea respectivului (vezi poza)....ce sa mai zic....no comment... :noexpression:

[Only registered and activated users can see links]

X e r o x u
11-09-2011, 09:03
Super tare, da asa se contrueste un imperiu.

Borisake
11-09-2011, 14:07
Doamne in ce lume traim.
Ce simplu este, vreau ceva, tu nu vrei sa-mi dai, ok. Tot o sa iau. Dar tu...ramai istorie. Offfffff ce viata de toata jena. Si te gandesti ca se face totul doar pt puterea suprema.

Andrei.Smr
11-09-2011, 23:06
Da de articolul asta ([Only registered and activated users can see links]) ce parere aveti ?

Olof Dreijer
11-09-2011, 23:15
Interesant.

tzaga
19-09-2011, 21:33
Cred ca multe ar mai avea de comentat Alex-F1 al nostru pe tema asta!!!.........pana ajunge la NWO

Alex-F1
19-09-2011, 22:05
Pai ce sa ajungem la NWO, ca deja tot ce se intampla ESTE NWO.....ma pun acuma sa citesc asta cu John Perkins ca fiind de fapt unul de-al "lor"....desi oricum ar fi, a buna nu-i, aia-i clar....

UNT-G.C
19-09-2011, 22:48
[Only registered and activated users can see links]
CE PARERE AVETI ?e linga mine asa ca ....

Alex-F1
12-01-2012, 21:05
Priviti si minunati-va.....din nou.... :wink:


[Only registered and activated users can see links]


[Only registered and activated users can see links]

Olof Dreijer
12-01-2012, 23:18
It's getting closer!!!!

Alex-F1
13-01-2012, 00:36
.....and closer!!!! :book: Acuma nu stiu....ceva se intampla oricum......ori is mult prea multe coincidente ori ceva chiar se pune la cale..... :hmmm: Dar, vorba unui prieten, mai bine sa nu stim! :shutup:

tzaga
13-01-2012, 19:19
......ori hai sa cautam semne ca sigur gasim.

Borisake
13-01-2012, 19:43
Si la ce ne ajuta daca gasim? O sa fim mai impacati?
Parerea mea, las-o asa cum este.

Alex-F1
24-02-2012, 20:59
Am vrut sa pun undeva materialul asta, ca sa-l cititi si voi.....cred ca aici e ok....

"Uită-te la tine câtă furie și isterie îți sălășluiesc în suflet! Toate vin de acolo, din televiziuni.

Dragă telespectatorule,


Îndrăznesc să te întreb ce-ai ajuns de când te uiți la televizior, zi de zi, an după an. Un om mai bine informat, un om împlinit sau un om modern, cum pretind televiziunile noastre? Nu, ai ajuns un fel de zombi! Uită-te la tine cum îți începi conversațiile cu vecinii de palier: „Am văzut aseară la Dan Negru...", „Mâine va fi ger, au anunțat ăștia de la Realitatea...", „Ce-am mai râs la Badea...", „Băsescu a zis la TVR 1..." sau „Boc a greșit, am văzut la Antena 3..." Toate frazele tale conțin „sursa", dar nu pentru că ești scrupulos, ci pentru că televiziunile ți-au acaparat mințile. Viața ta a fost confiscată de televiziune. Tu nu știi asta ori s-ar putea să știi că ți-a fost confiscată, dar puțin îți pasă de viața ta. Acolo, în fața „sticlei", tu crezi că ești informat, că ești martor la „evenimente", că participi (sanchi!), că râzi (dar nu e râsul tău!), că plângi (la telenovele), că suferi (suferințele unei eprubete!) și că trăiești. Așa crezi tu, că îți trăiești viața. Uită-te la tine câtă furie și isterie îți sălășluiesc în suflet! Și isteria, și furia, toate vin de acolo, din televiziuni. Uită-te la tine când povestești ceva despre viața ta! Povestești tot ce-ai văzut și ai simțit în fața televizorului. Asta e viața ta, o poveste TV. Îți povestești viața ta de telespectator, și nu viața ta de om.
Ești încurajat să „gândești liber", dar în fond gândești așa cum vor cei pe care îi urmărești în fiecare seară, cu mintea ta făcută țăndări, leneșă, plină de umori, frustrări și isterii. Crezi că trăiești în libertate pentru că te crezi stăpân pe telecomandă, dar în realitate zaci în cea mai distructivă pușcărie. Te consideri sănătos, dar ești intoxicat. Uită-te la tine în ce hal te-au adus! Chiar așa, nu vrei să fii sănătos? Nu te-ai săturat de boala asta de televiziune?Mai îndrăznesc să te întreb ceva, dragă telespectatorule: cu ce-ai rămas după ce te-ai uitat la o televiziune românească. Să fi rămas cu o amintire, cu o bucurie sau cu un moment care te va marca toată viața! Să fi rămas cu o idee sau cu o lumină! Probabil că ai văzut multe și ți-e greu să-ți amintești. Ai văzut destule accidente pe șoselele țării, mulți copii și bătrâni suferinzi, o grămadă de telenovele și drame de familie, numeroase bătăi, înjurături, lozinci, mulți maneliști și starlete, o groază de filme de mâna a treia și scandaluri, armate de politicieni, de lideri de opinie și de vedete care pretind că te informează, că te binedispun și că te ridică la statutul de om. (Dar tu ești un zombi, crede-mă, nu vreau să te jignesc!) Eu cred că ai văzut mult, mult gunoi, dar mă abțin să te judec, îți respect opțiunile. Totuși, la ce-ți folosesc televiziunile noastre? Chiar așa, nu ți-e silă? Nu ți-e greață?
Dragă telespectatorule, deschide fereastra și... nu, nu-ți arunca televizorul în stradă (că doar l-ai luat pe credit de la bancă!).
Deschide fereastra și respiră!"

Alex-F1
29-02-2012, 21:29
Inca ceva de lecturat....primit pe mail.....

"Va rog sa meditati la viitorul oferit de UE!!!!!!


*Germania deasupra tuturor. România dedesubtul tuturor.* *
de Mihai Giurgea** *

In final, a rămas unul singur.* *
In filmul Highlander, nemuritorii își tot tăiau capetele unii altora, pana
când rămânea unul singur. Care desigur, neputând sa-si taie singur capul,
este declarat câștigător.
Exact așa s-a întâmplat si cu Uniunea Europeana. La început erau o grămada
de prostănaci, care se amețeau cu idei socialiste: solidaritate europeana,
șanse egale, granițe libere, voturi egale in Parlamentul European. Niște
idioțenii nerealiste, care s-au prăbușit la prima criza: pentru ca toate
drepturile astea nu sunt gratis. Costa – si costa enorm! Pe banii cui? Pai
ai firmelor private, desigur: de aceea in toata Uniunea Europeana taxele au
sărit pana la cer.
* *
Duelul de încălzire.* *
Primul "nemuritor" care si-a luat jucăriile si a plecat, a fost Marea
Britanie. Pentru ca economia britanica se bazează de vreo 200 de ani, pe
serviciile financiare si pe investițiile străine: Londra este (alături de
Hong Kong si Singapore), cel mai bun loc de pe Pământ, in care poți sa
deschizi o firma. Daca englezii ar fi adoptat modelul social european si ar
fi crescut taxele - adio investiții străine, adio economie britanica. Așa
ca, ia duceți-va dracului cu prostiile voastre socialiste! Noi o sa ne
facem uniunea noastră, cu frații americani.
* *
Măcelul.* *
După aia, au fost decapitați rapid "nemuritorii" mai mici si mai tăntălăi
(esticii si sudicii): care s-au înghesuit la Bruxelles in decembrie, in
speranța stupida ca vor fi scoși din criza de către cei mari. Dar au rămas
cu gura căscata: in loc sa le dea, boșii le-au cerut sa scoată ei bani (si
anume, vreo 50 de miliarde de euro). Hai repede, pana nu ne suparăm! N-o sa
uit niciodată fata uluita a președintelui român, Traian Băsescu, când si-a
dat seama ca "prietenii europeni" n-or sa-l ajute cu nimic, ba dimpotrivă,
o sa-l afunde si mai adânc, ca sa scape ei. Imbecilii ăștia mici chiar
crezuseră in poveștile cu egalitatea. Hahaha…
* *
Bătălia finala.* *
La sfârșitul lui decembrie 2011, mai rămăseseră doar doi mari: Angela
Merkel si Nicolas Sarkozy (celebrul cuplu Merkozy). Așa ca cei doi au
hotărât ca, după Revelion, toate tarile din UE sa introducă in
Constituțiile naționale o limita a datoriei. O chestie excelenta, zic eu:
pentru ca spulbera toate iluziile socialiste. Adio bunăstare pentru toți
(care fost posibila doar prin creșterea deficitului) si adio egalitate: pai
din clipa in care ti se ordona ce sa scrii in Constituție, nu prea mai poți
fi numita tara independenta.
Dar lovitura de gratie a venit după Revelion. Franța si-a pierdut ratingul
AAA, Germania nu. Ratingul, de fapt, a fost doar o formalitate: era clar de
multa vreme ca economia Franței trage sa moara, sub povara cheltuielilor
sociale, in timp ce programul dur de austeritate impus de Angela Merkel a
ținut economia Germaniei pe linia de plutire.
Așa a dispărut cuplul "Merkozy". Franța a fost decapitata: nu mai are nici
un cuvânt de spus. Germania a rămas singură, liderul de necontestat al
Europei.
Iar Europa sociala, așa cum o cunoșteați, e terminata pe veci.
* *
Adio, Uniunea Europeana. Începe Imperiul Europa!* *
* *
4 milioane de kilometri pătrați, 500 de milioane de oameni, 16.242 de
miliarde de dolari anual.
Niciodată in istorie, vreun stat cu suprafața si populația Uniunii Europene
nu a dispărut atât de repede. UE este mai mare decât Imperiul Roman: dar
Roma a rezistat 1400 de ani. Uniunea Europeana doar…20 ani. E cel mai mare
eșec politic din toate timpurile.
Ce dovada mai buna decât asta, ca Europa sociala a fost un vis stupid, ca
protecția sociala este o otrava pentru orice stat si ca socialiștii sunt
niște nebuni periculoși care trebuie eliminați cat mai rapid?
Timp de 20 ani, socialiștii au avut pe mână resurse imense si putere de
decizie absoluta: praful si pulberea s-a ales!
* *
Deutschland uber alles!* *
Noua Ordine Europeana va fi decisa de Germania. Germania e marele
câștigător al războiului economic: nu pentru ca a învins pe cineva, ci
pentru ca e singura rămasă in picioare in fata crizei. Celelalte tari nu
vor mai fi consultate, nici măcar de forma.
Acum doi ani vorbeam de barca de salvare germana, in care nu vor încăpea
decât câteva tari: Austria, Ungaria, Cehia, Olanda, poate si Polonia. Ele
vor fi nucleul dur al noii economii europene (vezi Noua Ordine Europeana nu
include România). Ele își vor limita datoria externa prin Constituție –
pentru ca așa vrea Germania. Ele vor scoate in afara legii protecția
sociala – pentru ca așa vrea Germania.
Nu-ti convine? Pai scufunda-te in haos, război civil, foamete. Sau aveți
impresia ca o tara ca România o sa scape ea singura, in vârful muntelui, cu
miorița, cu naiul si cu brânza ei? Hahaha…
Așa cum are un câștigător net, criza are si un perdant net: coada cozilor,
prostul proștilor, râsul lumii, sclavul sclavilor. Acest perdant absolut se
numește România.
* *
Un nou pact Ribbentrop- Mol otov.* *
Care de data asta, va fi respectat cu sfințenie de ambele parți. Germania
are nevoie disperata de resurse – pe care Rusia le are. Rusia are nevoie
disperata de tehnologie – pe care Germania o are. Sa le ia cu forța? Pai au
încercat deja in 1940: si e nerentabil. Nici una din ele nu poate
supraviețui singura in fata concurentei americane si chineze. Mai ales ca
in jurul Chinei, sunt mulți alți producători, chiar mai ieftini: Taiwan,
Singapore, Malaiezia, Thailanda, India. Competiția e pe viața si pe moarte.
Protestele antiglobalizare sunt stupide, pentru ca economia s-a globalizat
deja. La fel criminalitatea. Statele n-au încotro, decât sa se adapteze –
sau sa dispară.
* *
Un secol de fier.* *
Urmează o dictatura de dreapta cum n-ați mai văzut. Nu una naționala: ci
globala. Nu una infantila, cu marșuri si drapele militare, ca in secolul
20: ci una a eficientei, a banului, a firmelor private. Una in care armata
si politia nu vor mai fi ale "poporului": ci ale celor care le plătesc
salariile (așa cum e normal). O dictatura in care stăpânii nu vor purta
pistol si decorații, ci costum și cravată. Dar te vor condamna la moarte
mult mai simplu, din fata calculatorului. In timp ce dau mana cu tine, iți
zâmbesc si-ti spun: regret, nu avem nimic de lucru pentru o persoana ca
dumneavoastră. Mă tem ca apăreți pe lista neagra.
Urmează o dictatura in care criminalii de stânga nu vor fi trimiși in
lagăre, ca in secolul 20: ci transformați in bănci de organe pentru cei
bogați. Sângele si organele sunt o resursa prețioasa: e neprofitabil sa le
irosești, când poți să le vinzi.
Urmează o dictatura unde va domni o singura lege: a capitalului, a
competiției libere, a exploatării. Sărăntocii si incompetenții deja au fost
doborați de criza: imaginați-va o cizma, care le va strivi acum fața. Nu
pentru o zi sau un an: ci pe vecie. Criza nu se va mai termina niciodată.
Obișnuiți-va cu secolul 21. Pentru ca este ultimul secol.
* *
Mihai Giurgea | 27 ianuarie 2012"

secadj
29-02-2012, 21:43
pfff.....e un pic cam roz-bon bon viitorul :laugh:

X e r o x u
29-02-2012, 21:47
Tu crezi tot ce scrie domnul Mihai Giurgea acolo ? Eu cred ca el stie de ce marele cancelarul si cu inca cativa au farut UE, ca sa nu ne mancam ca si porcii intre noi(NATO), sa fim cineva in lume, doar asa te poti pune cu celelalte mari puteri ale lumii(economic) ....

Eu nu le stiu pe toate dar sa strici si sa bagi nod in papura poate oricine, ia sa punem mana si sa constrim nu doar sa aratam cu degetul.

p.s. asa am fost invatat, sa faca statul pt. noi totul. Cine crede ca va veni francezul olandezul neamtul etc in romania sa ne astupe gropile pana la blocuri si retele etc ori e ori nu gandeste.

Cand l-am intrebat pe unchiul meu de ce nu au luat toti pachetul majoritar la fabrica(fiecare fumate de salar un an) si sa-si faca ei conducere si managment, nu a stiut ce sa-mi zica, stiau si puteau.

Borisake
29-02-2012, 23:29
Ideea este ca bine nu ne va fi pe viitor. Vb lui Andrei, noi asteptam sa ne salveze altii in loc sa punem osul la treaba si sa ne salvam singuri. Bine pt asta trebuie in primul rand seriozitate si bun simt, lucruri de care ne-am indepartat total. Nici nu le mai cunoastem sensurile.

Alex-F1
29-02-2012, 23:33
noi asteptam sa ne salveze altii in loc sa punem osul la treaba si sa ne salvam singuri

:laugh: Buna asta cu "sa ne salvam singuri"......da cine crezi frate c-o sa ne lase pe noi amaratii de romani sa ne facem de cap in halul asta? :horse:

Borisake
29-02-2012, 23:39
Neamtul ce crezi ca a facut dupa al ll-lea razboi mondial? A stat si si-a plans de mila, si-a lins ranile si a plans in hohote? Nu bre, pt ca este o natie cu sange rece si asa au fost educati in spiritul bunului simt au inceput sa construiasca, sa se gospodareasca nu sa stea cu mana in tinsa la vecini.
Eu zic ca daca vrei poti, mai ramane o problema imensa la noi si anume seriozitatea si bunul simt.

ovidiu28
29-02-2012, 23:44
eu unul sunt pesimist.nu cred ca ne mai salveaza nimeni si nimic.

Alex-F1
29-02-2012, 23:44
Bre Sorine, aia a fost acum aproape 70 de ani, era dupa razboi, iar nemtii erau cineva in lume.....acum altfel stau treburile, nu mai merge asa.....

ovidiu28
29-02-2012, 23:47
si acum nemtii sunt ''cineva'' in lume.ei chiar stiu sa munceasca.

Borisake
29-02-2012, 23:48
Vezi asta-i gandirea la noi. Pai aia era atunci, acum ii altfel. Pai de ce bre era altfel decat acum. De ce sa nu aratam ca ne pasa, ca ne vrem binele, ca trebuie sa fim seriosi fiecare la locul lui de munca si sa-si faca treaba bine si onest. Tot pe placa aia mergem " lasa ma ca merge asa", asta-i problema ca nu mai merge asa. Ori merge cum vor ei "UE" ori merge cum vrem noi...

Alex-F1
01-03-2012, 00:28
Cum vrem noi nu va merge niciodata.....nu ca pana acum ar fi mers candva......

X e r o x u
01-03-2012, 10:24
Bre Sorine, aia a fost acum aproape 70 de ani, era dupa razboi, iar nemtii erau cineva in lume.....acum altfel stau treburile, nu mai merge asa.....
Ce vorbesti mai Alex cine erau iei, - jumate de tara sub ocupatie sovietica iar cealalta sub ocupatie americana, cine erau nu mai era numic dar nimic vrei poze..... toti liderii din ultimii 20 ani erau judecati sau urmariti pt crime de razboi si alea alea cine erau.....PLUSS ca plateau la rusi un fel de tribut.
Dar aveau un mare avantaj, erau sub protectie americana( si azi este baza americana in germania) si o pozitie in care daca cineva se ridica economic langa ei nu aveau cum sa nu se ridice.

Borisake
01-03-2012, 16:50
Deci daca vrei sa iesi din kkt iesti, daca nu poti inseamna ca cineva incearca sa iti aratye cat de bine ii acolo. Doar trebuie sa deschidem ochii si sa zicem "gata pana aici"...

Olof Dreijer
26-04-2012, 22:22
Mein Kampf va fi republicat in Germania din 2015. Cand vor expira drepturile Bavariei asupra cartii, in 2016 cartea va intra publicului larg si probabil va erupe ca un vulcan.

Sig Heil!!

unii zic ca opera ar fi fost vanduta mai bine ca si Biblia.

X e r o x u
26-04-2012, 22:38
Nici poveste, eu o am in romana si inca si in forma electronica, dintre toti pe care i-am intrebat unul a vrut sa i-o listez, dar este dementiala lasati-ma sa va dau un citat din primele pagini.
"poporul geman are dreptul la reitregire, si astfel are dreptul sa cucereasca spatiile germane,....................daca patria poprul german nu mai poate hrani pe locuitori atunci are dreptu sa cucereasca alte teritorii ................ "

Poate nu este chiar exact, dar este una dintre frazele care mi-au ramas in minte.

Cine doreste o poate comanda hihihihihihih

Alex-F1
26-04-2012, 23:34
Adicatelea cum am spune "Deutchland uber alles", nu? Sper ca nu are de gand si madam Angelica & co. sa faca la fel... :hmmm:

X e r o x u
27-04-2012, 00:14
ja , cum pei nu sti/vazut ei deja au cucerit europa (ei=de-nl-fr-a) ei sunt motoarele ue si ale monedei euro, eu zic ca este bine, altfel noi(europeni) nu am avea cum sa tinem piept marilor industrii usa-china-india-japonia.

Alex-F1
16-08-2012, 21:03
O povestioara care ne invita sa reflectam....

Un vapor a ancorat în Mexic, lângă un micuț sat de pescari. Un turist, i-a complimentat pe pescari pentru calitatea produselor și i-a întrebat cât timp le ia să prindă acei pești.
- Nu foarte mult timp, au raspuns pescarii la unison.
- Dar de ce n-ați mai stat, ca să prindeți mai mult pește?
Pescarii i-au răspuns că micile cantități pe care le prind, sunt suficiente pentru nevoile lor și ale familiilor lor.
- Și ce faceți în restul timpului? a întrebat turistul.
- Dormim până târziu, pescuim puțin, ne jucăm cu copiii și ne facem siesta împreună cu soțiile noastre. Mai târziu, pe seară, mergem în sat, unde ne întâlnim cu prietenii, bem puțin, cântam la chitară câteva cântece și tot asa…. Avem o viață plină.
Turistul i-a intrerupt,
- Stați puțin! Eu am absolvit Harvard-ul, am o diplomă în economie și pot să vă ajut! Trebuie să pescuiți mai mult timp în fiecare zi. În felul acesta, o să puteți vinde peștele pe care îl prindeți în plus. Cu veniturile suplimentare, veți putea cumpăra o barcă mai mare.
- Și după asta? au întrebat pescarii.
- Cu banii suplimentari pe care-i va aduce barca, veți putea cumpăra o a doua și o a treia barcă și tot așa, până când veți avea o întreagă flotă. În loc să vindeți peștele unui intermediar, veți putea negocia direct cu marile fabrici de procesare, poate chiar să vă construiți propria fabrică. Atunci veți putea părăsi sătucul ăsta micuț și să vă mutați în Mexico City, Los Angeles, sau poate chiar la New York ! De acolo vă veți putea conduce noua întreprindere prosperă.
- Și cam cât timp ne-ar lua asta? au întrebat pescarii.
- Douăzeci, poate chiar douăzeci și cinci de ani. a replicat turistul.
- Și după asta?
- După asta? Ei bine, prietene, ăsta-i momentul cand devine cu adevarat interesant,” a răspuns zâmbind larg turistul. Când afacerea ta este cu adevărat uriașă, poți să începi să vinzi și să cumperi active și să faci milioane de dolari!
- Milioane? Serios? Și după asta? au întrebat pescarii.
- După asta, veți putea să vă retrageîi din afaceri, să traiți într-un sătuc liniștit și retras pe malul mării, să dormiți târziu, să vă jucați cu copiii voștri, să vă faceți siesta cu soțiile și să vă petreceți serile împreună cu prietenii distrandu-vă cum vreți voi.
- Domnule, dar asta e exact ce facem acum. Care ar fi rostul să irosim douăzeci și cinci de ani? au întrebat mexicanii…

Andrei.Smr
16-08-2012, 22:08
Asta chiar iti da de gandit :hmmm:

Borisake
16-08-2012, 22:59
O povestioara care ne invita sa reflectam....

Un vapor a ancorat în Mexic, lângă un micuț sat de pescari. Un turist, i-a complimentat pe pescari pentru calitatea produselor și i-a întrebat cât timp le ia să prindă acei pești.
- Nu foarte mult timp, au raspuns pescarii la unison.
- Dar de ce n-ați mai stat, ca să prindeți mai mult pește?
Pescarii i-au răspuns că micile cantități pe care le prind, sunt suficiente pentru nevoile lor și ale familiilor lor.
- Și ce faceți în restul timpului? a întrebat turistul.
- Dormim până târziu, pescuim puțin, ne jucăm cu copiii și ne facem siesta împreună cu soțiile noastre. Mai târziu, pe seară, mergem în sat, unde ne întâlnim cu prietenii, bem puțin, cântam la chitară câteva cântece și tot asa…. Avem o viață plină.
Turistul i-a intrerupt,
- Stați puțin! Eu am absolvit Harvard-ul, am o diplomă în economie și pot să vă ajut! Trebuie să pescuiți mai mult timp în fiecare zi. În felul acesta, o să puteți vinde peștele pe care îl prindeți în plus. Cu veniturile suplimentare, veți putea cumpăra o barcă mai mare.
- Și după asta? au întrebat pescarii.
- Cu banii suplimentari pe care-i va aduce barca, veți putea cumpăra o a doua și o a treia barcă și tot așa, până când veți avea o întreagă flotă. În loc să vindeți peștele unui intermediar, veți putea negocia direct cu marile fabrici de procesare, poate chiar să vă construiți propria fabrică. Atunci veți putea părăsi sătucul ăsta micuț și să vă mutați în Mexico City, Los Angeles, sau poate chiar la New York ! De acolo vă veți putea conduce noua întreprindere prosperă.
- Și cam cât timp ne-ar lua asta? au întrebat pescarii.
- Douăzeci, poate chiar douăzeci și cinci de ani. a replicat turistul.
- Și după asta?
- După asta? Ei bine, prietene, ăsta-i momentul cand devine cu adevarat interesant,” a răspuns zâmbind larg turistul. Când afacerea ta este cu adevărat uriașă, poți să începi să vinzi și să cumperi active și să faci milioane de dolari!
- Milioane? Serios? Și după asta? au întrebat pescarii.
- După asta, veți putea să vă retrageîi din afaceri, să traiți într-un sătuc liniștit și retras pe malul mării, să dormiți târziu, să vă jucați cu copiii voștri, să vă faceți siesta cu soțiile și să vă petreceți serile împreună cu prietenii distrandu-vă cum vreți voi.
- Domnule, dar asta e exact ce facem acum. Care ar fi rostul să irosim douăzeci și cinci de ani? au întrebat mexicanii…
Turist idiot, de, absolvent de Harvard. A venit sa le strice linistea sufleteasca oamenilor.
Buna cugetarea.

Alex-F1
15-09-2012, 14:55
[Only registered and activated users can see links]

Asta e cel mai tare material de genu' pe care l-am vazut pana acum....am ajuns la pagina 18 (am primit-o si pe mail in format PDF) si citesc in continuare pe nerasuflate....prea tare omu', cata dreptate are....merita s-o cititi...hai lectura placuta :yes:

Olof Dreijer
15-09-2012, 21:50
[Only registered and activated users can see links]

Asta e cel mai tare material de genu' pe care l-am vazut pana acum....am ajuns la pagina 18 (am primit-o si pe mail in format PDF) si citesc in continuare pe nerasuflate....prea tare omu', cata dreptate are....merita s-o cititi...hai lectura placuta :yes:

Se stia de mult cum va fi treaba. Asta e cursul, n-ai ce face.


[Only registered and activated users can see links]

Borisake
16-09-2012, 00:44
Avea si umor omul, cat de dreptate ca sa mai zic...Dumnezeu sa-l odihneasca.

ionutvl
16-09-2012, 01:18
[Only registered and activated users can see links]

Asta e cel mai tare material de genu' pe care l-am vazut pana acum....am ajuns la pagina 18 (am primit-o si pe mail in format PDF) si citesc in continuare pe nerasuflate....prea tare omu', cata dreptate are....merita s-o cititi...hai lectura placuta :yes:

Am inceput si eu sa citesc si nu mi-a trebuit mult sa ma lamuresc ca e un tip citit, care stie sa scrie.. si cam atat.

Chiar daca am ceva ani mai putin ca tine, respectiv Calin imi permit sa intervin.

Sa fie foarte clar pentru toata lumea. Toata lumea, absolut toate puterile lumii sunt de acord ca Republica Populara Chineza e nr.1 acum, economic vorbind. Doar ca.......

Personal nu sunt de acord ca R.P.C. este peste U.S.A, la modul general vorbind.

America are un avans tehnico militar si nuclear foarte mare fata de toata lumea inclusiv de China.

De-a lungul timpului, America a construit baze militare in toate punctele importante ale lumii. Asta inseamna o putere de interventie acolo unde aceste baze sunt amplasate, atat militar, cat si politic.
Aceste baze inseamna oarecare garantii de securitate pt. acele state. Un exemplu simplu e baza care se construieste in Romania, care nici nu e gata si i-a iritat pe rusi, deja.

China nu are niste relatii tocmai bune cu vecinii ei. Are probleme cu fiecare vecin al ei, si oricand oricare dintre aceia vor alege America in detrimentul Chinei. E adevarat, China produce si subjuga economic multe tari dar, cel mai important, nu e placuta de nimeni.

Faptul ca in China se afla inca sub un regim comunist nu e un lucru privit cu ochi tocmai buni de catre toata comunitatea mondiala, din care face parte, surpriza sau nu, si Germania. Oricand, puterile lumii vor alege America si nu China. E adevarat ca nici America nu e privita foarte bine dar cateodata e bine sa alegi raul mai putin rau.

Ca sa sintetizam, uitati-va la ce parteneri are China: Iran, Cuba....... si la ce parteneri are America.

Eu personal cred ca America se foloseste de China si banii ei, mai bine spus de forta ei de munca atat cat China e cuminte si nu ridica tonul. Chinezilor le convine situatia doar ca le va mai trebui mult sa ajunga nr.1 la toate capitolele.

Alex-F1
16-09-2012, 09:18
Citeste in continuare si o sa intelegi....e explicat f. fain, pe intelesul tuturor....eu am citit-o toata ieri....

Da, stia si Ceausescu care-i mersul....poate de aia a si fost mazilit, ca sustinea nationalismul si se opunea globalizarii....

twopak
16-09-2012, 20:52
Ma descurc cu engleza, nu-i asta o problema, insa mi se pare ca suntem mult prea neinsemnati, in afara de o pozitie geografica destul de importanta, nu prea mai avem nimic, suntem vai steaua noastra, de aceea mi se pare oarecum futurista ideea ca cineva sa dea ordine iar marinaru nostru iscusit sa le execute. Daca eram vreo super putere ceva, mai ziceam, insa asa.. scuza-ma da mi-e foarte greu sa cred, in plus, tot acei oameni tare i-au dat ordine lu base sa se imbogateasca subit? gen fata cea mica sa devina europarlamentar, sa conduca masina de 100.000 si sa aiba apartament de 300.000 de euro?! hmm.. cam dubios :limba:i
Spui ca suntem neinsemnati ??? Ce spui de un bagaj genetic demn de invidiat? De o educatie sanatoasa pe care romanii au avut-o pana acum 20 si ceva de ani? Dar de o economie independenta si bine pusa la punct? Sau poate de resurse care ne asigurau independenta financiara si politica?
''Carpe diem !'' dar cum? Acceptand faptul ca Eu,tu , noi avem passat si altii au Dacia , sincer nu face mare diferenta doar daca gandesti simplist.
Cineva pe aici intreba ce putem face noi? Noi putem face totul , daca recunoastem , constientizam ceea ce am ,fost suntem si am putea fi ca indivizi in parte si ca grup social.
Important este sa vrei, daca ceva este incontradictie cu ceea ce este corect pentru tine sa iei atitudine.
Sunt atat de multe de spus despre lucrurile astea si din pacate din ce in ce mai putine urechi care vor sa auda.
Nu ma erijez in detinatorul adevarului , spun doar ca daca vrei cu adevarat, poti. Si eu am experimentat asta in viata mea si pot spune ca am reusit.
O seara buna tuturor.

Borisake
16-09-2012, 21:30
Hmmmm, cat de mult sa vrei sa-ti doresti ceva si sa nu ai parte? Ia vezi referendumul, au vrut 7 mil de oameni schimbarea, dar unul singur nu a vrut-o, deci doar daca ai influenta aluia poti sa invingi altfel nu. Tot masa de manevra scrie pe tine, asta spunea si ALEX.

Alex-F1
21-09-2012, 20:11
Alt material primit pe mail....o fi, n-o fi asa, eu il pun aici, sa-l cititi si voi.... :book:

--------------------------------------------------------------------------------

Încet, dar sigur, China elimină moneda americană de pe piețele internaționale

Dolarul chinezesc

Beijingul a ordonat retragerea rezervelor de aur din băncile internaționale • Un nou yuan cu acoperire în aur va fi emis, ca alternativă la dolar • Peste 20 de state au fost atrase în planul Chinei de eliminare a dolarului din tranzacțiile imobiliare • Toate lingourile pe care China le va retrage din Elveția, Londra sau New York vor fi retopite, iar unitatea de măsură nu va mai fi uncia, ci kilogramul

Statele Unite ale Americii sunt pe cale să primească o lovitură năucitoare, după ce China a început să-și retragă aurul deținut în băncile internaționale. Scopul este emiterea unei noi monede, un nou yuan, ca alternativă la dolar, care să aibă acoperire în aur. Beijingul a semnat deja tratate comerciale cu peste 20 de state care recunosc yuanul ca monedă oficială în tranzacții, în defavoarea monedei americane. Japonia este ultimul stat care a aderat la planul Chinei de eliminare a dolarului din tranzacțiile comerciale.

Cum datoria față de China se situează în jurul valorii de 2.000 de miliarde de dolari, dintr-un total de 15.000 de miliarde, Statele Unite se pot "lăuda" cu titlul de cea mai îndatorată națiune din toate timpurile. Statul chinez este cel mai mare creditor al SUA și, potrivit experților, dacă mâine acesta și-ar cere înapoi banii împrumutați americanilor, Statele Unite ar da faliment în câteva zile. Întreaga situație este departe de a fi una întâmplătoare și face parte dintr-un plan bine pus la punct de guvernul de la Beijing, un proiect premeditat cu mult timp înainte.

La începutul anilor '90, realizând că este foarte greu să concureze cu SUA, din punct de vedere militar, China a adoptat o nouă strategie pentru „cucerirea" Americii. Iar planul i-a reușit din plin. Acum, țara cu peste 1,3 miliarde de locuitori pregătește Statelor Unite lovitura de grație: scoaterea dolarului de pe piețele financiare internaționale.

Repatrierea lingourilor de aur
Am întrebat un bancher dacă un asemenea scenariu, aparent de domeniul Science Fiction, este posibil. Răspunsul a venit sec, fără niciun alt comentariu: „Da, este posibil". Ultima acțiune în acest sens a Beijingului are loc chiar zilele acestea: China își reevaluează toate rezervele de aur cu scopul de a emite o nouă monedă, alternativă la dolar, care să aibă acoperire în aur. Cu alte cuvinte, China vrea să ofere lumii o monedă "sănătoasă" care s-o înlocuiască pe cea americană, o monedă supra-tipărită și lipsită de perspective în actuala conjunctură internațională. Iar pentru a-și realiza planul departe de ochii publicului, China a început deja să-și repatrieze toate rezervele de aur pe care la deține în Elveția, Londra și New York. Astfel, potrivit unor surse din piața internațională, toate lingourile care vor sosi în China vor fi retopite, iar unitatea de măsură nu va mai fi uncia, ci kilogramul.

Faliment nedeclarat
Cert este că, prin împrumuturile acordate americanilor, guvernul chinez a ajuns în punctul dorit: a grăbit falimentul, încă nedeclarat, al SUA. De altfel, presa oficială de la Beijing este plină de titluri de genul "China acuză SUA că au dat faliment", iar declarații precum cea a președintelui Dagong Global Credit Rating Co. Ltd., singura agenție de rating financiar din China, care spune că "în opinia noastră, Statele Unite ale Americii au intrat deja în faliment", răsucesc și mai mult cuțitul în rană.
La rândul său, directorul departamentului de analiză de la Banca Centrală a Chinei, Zhang Jianhua, a apreciat că "îngrijorările referitoare la capacitatea guvernului american de a-și rambursa datoriile ar putea conduce la creșterea randamentelor pentru bondurile americane și ar conduce la volatilitatea prețurilor pentru obligațiunile SUA". Fapt care nu ar conveni deloc guvernului de la Beijing, după ce acesta a investit sute de miliarde de dolari tocmai în obligațiuni emise de statul american. Potrivit unor estimări ale Fondului Monetar Internațional, datoria publică a SUA ar urma să ajungă, în 2013, la peste 105% din PIB.

Strategie la scară mare
China a lansat în ultimii ani o campanie agresivă de acceptare internațională a monedei sale, ca alternativă la dolarul american. Beijingul a semnat în ultimii patru ani peste 20 de astfel de acorduri internaționale, cu țări precum Argentina, Australia sau Emiratele Arabe Unite. Fapt foarte slab reflectat sau chiar omis în relatările presei internaționale. De curând, și Brazilia a aprobat strategia chinezească de a-și impune moneda, prin acceptarea unor schimburi directe în yuani, ceea ce înseamnă că cea mai mare economie sud-americană acceptă schimburile directe cu China, prin renunțare la dolar. De menționat că aceste tranzacții sunt posibile doar în măsura în care Brazilia poate folosi ulterior "banii" chinezești, yuanii, pe care îi deține pentru alte tranzacții comerciale. Aceasta nu este o problemă, în contextul în care China are o imensă ofertă, întinsă pe toate categoriile de produse cerute pe toate piețele lumii.

Trădarea japoneză
Marea surpriză, care i-a șocat pe americani, a venit însă din partea Japoniei, care, la începutul lunii iunie a acestui an, a încheiat un tratat similar cu China. Astfel, potrivit înțelegerii, relațiile comerciale dintre Japonia și China nu se mai desfășoară în dolari, ci în yuani și yeni, pentru a stimula relațiile comerciale dintre cele mai mari economii asiatice. Prin urmare, Japonia și China nu mai folosesc dolarul american pentru schimburile comerciale, fapt care va genera o scădere a puterii de cumpărare a monedei americane, adăugând încă o piatră de moară economiei SUA.

Eliminarea dolarului american din tranzacțiile asiatice a fost dorită încă de anul trecut, însă dezastrul de la Fukushima a întârziat cu un an punerea în aplicare a acestei măsuri. "Acest lucru face parte din strategia Chinei de a-și reduce dependența față de dolar", a explicat un analist de piață de la Credit Agricole, filiala Hong Kong. Chiar dacă reprezentanții Băncii Mondiale și cei ai Fondului Monetar Internațional au estimat că în anul 2020 China va deveni prima putere economică a lumii, luând locul SUA, există voci care spun că "rocada" se va petrece mult mai repede, accelerată și de criza economică internațională, undeva în 2015.

Bogdan Panțuru

Alex-F1
06-02-2013, 10:40
Românul care face apa să ardă, a descoperit combustibilul viitorului

Autor: Ana Zidărescu

După trei ani de studii intense și încercări, Radu Marin, un fost antreprenor pasionat de inventică, este de părere că a făcut una dintre cele mai importante descoperiri în domeniul combustibililor. Acesta a realizat o instalație care, alimentată cu apă de la robinet, produce hidrogen, combustibil ecologic, inepuizabil și care are toate șansele să devină noul pas în ceea ce privește alimentare automobilelor și încălzirea locuințelor.
Interesat de avantajele pe care această instalație o poate aduce, Ministerul Economiei l-a informat pe inventator, în urmă cu câteva zile, de faptul că potențialul de aplicabilitate al invenției în termocentralele care funcționează cu gaz metan va fi studiată de Termoelectrica SA București și Electrocentrale București. Specialiști din domeniu, profesori universitari și membri ai Academiei Române, susțin realizarea lui Radu Marin și se arată încrezători că în cel mai scurt timp se vor obține și resursele financiare necesare producerii acesteia pentru consumul în masă.
EVZ: Cum v-a venit ideea de a crea o instalație de producere a hidrogenului? Ce anume v-a motivat să acționați în această direcție?
Radu Marin: "Povestea" hidrogenului obținut de noi a început cu mai bine de trei ani în urmă. Pe atunci, noi, cei de la Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare si Membrane (CCMMMM) din București, căutam să obținem biocombustibili, de bioetanol si biodiesel, folosind noi "rețete tehnologice" de mare randament, ceea ce am și reușit să facem. Dar încă de pe atunci am sesizat conflictul inevitabil dintre culturile de plante pentru biocombustibili și cele pentru cereale și plante agricole, conflict care azi s-a confirmat și se află la ordinea zilei. În contextul cererii tot mai mari de produse alimentare, o prioritate absolută în situația în care populația globului crește, am realizat că biocombustibilii nu au viitor, că ei constituie doar o soluție de moment pentru criza energetică care ne amenință civilizația. Așa stând lucrurile, viața însăși m-a obligat să-mi concentrez atenția asupra hidrogenului, pe care, cu mai bine de un secol în urmă, Jules Verne l-a considerat ca fiind "combustibilul viitorului".
Care a fost pasul următor?
Din acel moment m-am documentat și am ajuns, relativ repede, la concluzia că mii de cercetători din întreaga lume, cu preocupări în acest domeniu, mergeau pe un drum greșit. Toți au mizat pe "pilele de combustie", acele instalații în care hidrogenul produs, transportat și depozitat în afara lor este combinat cu oxigenul, obținându-se astfel curent electric. Se procedează la fel ca acum 150 de ani, singurul avantaj fiind noile tehnologii și materiale. În consecință, după ce am "analizat" foarte bine lucrurile am hotărât ferm: "fără pile de combustie! Fără transport și depozitare!" După mai bine de trei ani de cercetări și experimentări am reușit să obținem hidrogenul așa cum ne-am propus.
Care sunt avantajele folosirii hidrogenului drept combustibil?
Hidrogenul se obține din apă și, prin ardere, se transformă tot în apă. În consecință, sursa sa este inepuizabilă.
Hidrogenul nu poluează mediul înconjurător, iar cel obținut prin instalația concepută de mine și realizată în institutul nostru este la un preț de câteva ori mai mic decât al benzinei, motorinei sau gazelor naturale. Întrunește, deci, toate condițiile unui combustibil ideal.
Cum funcționează această instalație revoluționară?
În momentul de față, invenția mea este protejată doar la nivel național, urmând ca în circa șase luni să obținem protecție și la nivel internațional. Secretul oricărei invenții trebuie păstrat pe cât posibil, altfel, inventatorul poate să rămână fără ea. De aceea, acum vă pot oferi numai informațiile care nu o pun în pericolul de a fi descifrată. Deocamdată, utilizăm apa de la robinet pentru producerea hidrogenului. Nu este exclus, însă, ca într-un viitor nu prea îndepărtat să se utilizeze și o altfel de apă, una "specială", capabilă să-i mărească randamentul. Curentul electric utilizat este mic, iar cantitatea de hidrogen obținut este foarte mare, aceasta datorându-se faptului că principiul de funcționare al instalației, în totalitate original, nu se bazează pe hidroliză, ci pe ceea ce am putea denumi ca fiind, poate impropriu, electrocataliză membranară, la care am ajuns utilizând cunoștințe din mai multe domenii, cum ar fi fizica, chimia, biochimia și altele.
În ce stadiu se regăsește instalația: testare, omologare, pregătire pentru producție?
Instalația se află în stadiul de model experimental și urmează ca în scurt timp să realizăm primul prototip pentru centrale termice și autoturisme.
Ce presupune, pentru un viitor client al instalației de încălzire cu hidrogen, achiziția acesteia, din punctul de vedere al costului, al spațiului necesar, al condițiilor de securitate?
Pentru centralele termice de apartament și aragazuri, ca și pentru automobile, instalația este compusă dintr-un singur modul de dimensiuni reduse, căruia i se poate găsi ușor un amplasament. După estimările noastre, costul acesteia este relativ mic, de circa 1.500 de lei. În ceea ce privește siguranța în exploatare și securitatea utilizatorilor, ambele condiții sunt îndeplinite pe deplin. Hidrogenul se autoaprinde și explodează în contact cu aerul în plaja de puritate cuprinsă între 4% și 75%. În instalația noastră acesta este de înaltă puritate, de peste 98%, și cum este ars imediat ce ia contact cu aerul, pericolul de autoaprindere și de explozie este în totalitate exclus. Desigur, după omologare și intrare în producția de serie, fiecare instalație va fi însoțită de un manual de utilizare care va fi pus la dispoziția utilizatorului. Ca pentru orice aragaz, de pildă.
Cum poate fi adaptată pe mașini? Presupune, cumva, unele modificări ale acesteia? Elimină complet folosirea benzinei sau a motorinei?
Pe automobile, instalația noastră înlocuiește rezervorul de combustibil, pe care îl elimină. Motoarele automobilelor dotate cu această instalație nu mai folosesc nici benzină, nici motorină, nici alt carburant, ci numai hidrogenul și nu necesită modificări esențiale. Totul se rezolvă prin reglajul corespunzător al debitului de hidrogen. Luând însă în considerare faptul că puterea calorică a hidrogenului este mai mare decât a combustibililor clasici, s-ar putea ca în perpectivă motoarele cu ardere internă să suporte unele mici modificări, menite să le îmbunătățească randamentul și durata de utilizare. Aceste modificări ar putea fi operate la pistoane și la cilindri, mai precis la camera de ardere, pentru construcția căreia ar putea fi utilizate materiale mai rezistente.
Care este impactul acestei instalații asupra industriei petroliere și care este strategia dumneavoastră de a evita ca invenția pe care ați realizat-o să fie achiziționată de grupuri de interese care să împiedice comercializarea, în ideea de a menține "dependența" de combustibilii obținuți din hidrocarburi?
Apariția pe piață a hidrogenului nu trebuie să-i sperie nici pe deținătorii de resurse petroliere și de gaze, nici pe cei care produc și comercializează derivatele acestora ci, dimpotrivă, să-i bucure. În primul rând, așa cum susțin specialiștii din domeniu, în circa 30 de ani rezervele de hidrocarburi se vor epuiza. Și ce vor mai face atunci producătorii și cei care comercializează derivatele acestora? N-ar fi mai bine pentru ei să-și concentreze încă de pe acum atenția și asupra hidrogenului, mai ales că tot cam atâta timp îi va fi acestuia necesar până să-și câștige statutul de combustibil principal. În al doilea rând, trebuie să vă informăm că instalația noastră poate să producă hidrogen și din benzină, motorină, bioetanol, reducând consumul de carburanți clasici cu circa 30%, iar poluarea, la zero, obținând ca reziduu carbon de înaltă puritate, care poate fi utilizat la rândul lui.
Hidrogenul nu este o amenințare nici pentru petrol, nici pentru gazele naturale. Dimpotrivă, va prelungi existența în timp a rezervelor de hidrocarburi și va permite utilizarea mai eficientă a hidrocarburilor în petrochimie.
Practic, hidrogenul va merge braț la braț cu petrolul și cu gazele naturale, într-o lume cu poluare din ce în ce mai redusă, ceea ce va fi în beneficiul tuturor, inclusiv în cel al producătorilor de combustibili clasici.
Ce îmi puteți spune despre demersurile pe care le-ați realizat către autorități? Care sunt planurile dumneavoastră în ceea ce privește comercializarea acestei instalații?
Sunt conștient de valoarea deosebită a invenției mele, atât pe plan național, cât și internațional. Pe mine mă interesează ca de avantajele ei să beneficieze, în primul rând, țara mea. O variantă de instalație bazată pe principiul mai sus menționat constituie o temă principală din Programele Naționale de Cercetare, dar la care finanțarea a fost sistată, prin măsurile luate de Guvernul României de a aloca doar 0,18% din PIB activității de cercetare. Tocmai de aceea am făcut toate demersurile posibile în această direcție. Am prezentat-o tuturor factorilor de decizie din țară, Președinției României, Ministerului Economiei, Primăriei Capitalei și președinților unor partide politice de la guvernare sau din opoziție. Probabil că nu le-a venit să creadă că așa ceva a putut fi realizat la noi, de către noi, și nu prin alte părți ale lumii, de către alții. Dacă în 1989 România avea un număr de 90.000 de cercetători și 9.000 de cereri de invenție, în anul 2008 numărul acestora a ajuns sub 9.000, iar cel al cererilor de brevetare a invențiilor, la doar 900. Majoritatea cercetătorilor români emigranți au succes pe toate meridianele globului, situându-se în elita mondială a acestora, ceea ce demonstrează că inventivitatea este una dintre trăsăturile de bază ale românilor. Iată de ce în noi, cercetătorii români, care dorim să slujim în continuare România, din interior, suntem profund afectați de măsura aberantă a guvernului Boc, prin care acesta a diminuat drastic fondurile de cercetare, expunându-ne, practic, la foamete și la umilință, întrucât ei consideră cercetarea ca fiind ineficientă.
Opinia specialiștilor

Ion Brad, profesor universitar, doctor, biochimist și membru al Academiei Române.
"Este vorba espre un catalizator anorganic, asociat cu un curent electric în cantități extraordinar de mici, motiv pentru care costul este foarte scăzut în raport cu cheltuiala. Pe de altă parte, randamentul caloric este mai mare și este o treabă fantastică. Cu un preț absolut derizoriu se obține un combustibil ideal. Amestec de oxigen cu hidrogen, care se transformă, prin ardere, în apă. Fără dioxid de carbon. Astfel, nici nu poluează și salvează omenirea din viitoarea criză de cărbune și de petrol. Șansele producției în masă ar trebui să fie absolute, pentru că realizarea sa este inegalabilă la nivel mondial. Ca atare, dacă nu se aplică, se va face o mare greșeală".

Constantin Antohi, profesor la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași .
"Am văzut instalația realizată de domnul Radu Marin și pot spune că hidrogenul este energia viitorului, categoric. Acesta va revoluționa tot ceea ce înseamnă energie. Se deosebește de tot ceea ce a mai fost până acum prin simplitatea execuției, al sistemului care pune în valoare această energie".

Viorica Pârvulescu, cercetător științific 1, Institutul de chimie-fizică al Academiei Române.
"Eu am făcut analizele gazelor care se obțineau. Și astfel, vă pot spune ce a depins mai mult de mine. În formula aceasta, care este acum, rezultatele sunt chiar spectaculoase, în sensul că analizând concentrația de hidrogen care se obținea, din probele aduse, am constatat o puritate mare a hidrogenului. Din punctul meu de vedere, aceasta este o chestie extraordinară, pentru că se pot obține diverse alte componente în afara hidrogenului. Comparând cu ceea ce am mai văzut prin literatură, capacitatea instalației și viteza cu care se obține acest hidrogen și condițiile de temperatură sunt superioare, în sensul că nu se lucrează la temperaturi ridicate și nu este nevoie de un consum energetic semnificativ. Se obține un hidrogen foarte pur, în condiții de consum energetic nesemnificativ, iar cantitatea cu care se obține cantitatea de hidrogen este foarte mare, astfel că ar fi o sursă foarte bună de energie".

Ioan Pop, profesor universitar la Universitatea Tehnică din Cluj.
"Ceea ce s-a realizat pare interesent și de perspectivă. Am fost la ei în vară, unde am văzut instalația în stadiul ei experimental, și merge. Acum depinde de modul în care se va pune în practică. Eu am auzit că pe plan mondial, în acest domeniu, există o invenție care a fost pusă sub secret de peste 20 de ani, pentru cămarile firme nu au interes să schimbe tehnologiile. Cred ca fi ceva foarte interesant în momentul în care va fi aplicată, mai ales pentru automobilele de oraș. Cred că are perspective."

Cine este Radu Marin?
Data și locul nașterii: iulie, 1958, județul Dolj
Studii:
Academia deȘtiințe Energo informaționale Moscova (2005-2007) - Doctor în științe juridice.
Universitatea Dunărea de Jos, Galați, Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor(2003-prezent) - Doctorand în chimie.
Universitatea Transilvania, Brașov, Facultatea de Mecanică (2002-2004) - Doctor în inginerie mecanică.
Universitatea Politehnica, București, Facultatea IMTS (2002-2006) - Doctor în inginerie industrială.
Universitatea din Craiova , Facultatea de Mecanică (1978-1983) - Licență
Experiențăprofesională:
Director General (2002-prezent) - SC. CCMMMM SA.
Director General (2001-2002) - Prod Med 2000.
Director General (1999-2000) - Bere Băilești.
Inginer principal (1998-1999) - SC. CCMMMM SA.
Director General (1991-1998) - Bere Băilești.
Inginer proiectant (1983-1987), Șef serviciu proiectare (1987-1991) - Întreprinderea Mecanică din Băilești
Pentru invețiile sale a obținut, la expoziții și evenimente din țară și din străinătate:
Diplome: peste 130 de diplome, pentru diverse invenții.
Medalii: 45 de aur, 10 de argint, 2 de bronz.
Premii: peste 10 titluri câștigate.
Alte titluri:
Gradul de Comandant, "Le merite de l'invention", acordat de Camera Inventatorilor din Belgia (2006).
Ordinul Științific Gogo Constantinescu, în grad de comandor, din partea Societ. Inventatorilor din România, filiala Cluj (2005)
Acesta a participat la peste 60 de Proiecte și programe, în cadrul cărora a fost director sau responsabil de proiect.
Dintre acestea:
Seturi arterio-venoase destinate procedurii de dializa renala si tehnologie de obtinere
Instalații pentru producerea apei potabile.
Avion microlight cu aripa din voalură pe schelet mecanic.
Obținerea vinului eco-biologic cu și fără alcool.
Noi sortimente de bere.
Materiale pentru securitatea minieră.
Îmbrăcăminți bitumoase rutiere.
Îndepărtarea metalelor grele din ape industriale.
Brevete și invenții: 15
Lucrări elaborate: 701

Raffy
06-02-2013, 14:12
Si tu crezi ca Petrom-ul o sa moara de foame pt ca asta a descoperit hidrogenul din apa.:bounce:

Alex-F1
06-02-2013, 14:39
Pai a zis chiar el, ca nu trebuie sa se ingrijoreze astia din industria petroliera...treburile ar trebui sa mearga mana-n mana mai departe...

Cornel
06-02-2013, 23:56
Sunt surprins de naivitatea ta :suparat: ;H ca si combustibil prin electroliza apei a fost descoperita in anii 70(s-a precizat asta in articol),dar nu a fost interes sa se dezvolte aceasta tehnologie pt ca 2 lucruri sunt cele mai profitabile in zilele noastre:petrolul si armamentul(si niste mici razboaie si teroristi sa fie justificate).

H va deveni ca si combustibil atunci cand se va stoarce si ultima picatura de petrol ce va fi vanduta consumatorilor la preturi imense cu profituri uriase;si daca nu ma credeti,uitati-va la pretul combustibilului,si doar e incalzirea!Parerea mea e ca pretul actual se va dubla in urmatorii ani si daca credeti ca recesiunea e pe terminate....mai asteptati inca 10ani:planset:

Borisake
07-02-2013, 11:38
+1 tot mai rau o sa fie.

ionutctn2000
07-02-2013, 11:43
Este si normal sa fie asa cu o resursa naturala cand este din ce in ce mai rara si se gaseste din ce in ce mai greu, pretul ei va tot creste.

Alex-F1
07-02-2013, 20:34
Pesimistilor!!! :wall:

Cornel
07-02-2013, 23:25
Este si normal sa fie asa cu o resursa naturala cand este din ce in ce mai rara si se gaseste din ce in ce mai greu, pretul ei va tot creste.


Normal???????????????????????????????????????????? ?

Cand energiile alternative ecologice exista de mult timp si cu costuri minime pt consumatori,tu spui normal?:yikes:

Alex,sper sa-ti mentii optimismul si in urmatorii 10ani,ca de la asa zisa revolutie ne-am hranit numai cu optimism;eu unul nu sunt nici pesimist,nici optimist,ci incerc sa fiu rational,ma scuteste de multe deceptii :laugh:

ionutctn2000
08-02-2013, 10:52
Normal???????????????????????????????????????????? ?

Cand energiile alternative ecologice exista de mult timp si cu costuri minime pt consumatori,tu spui normal?:yikes:


Economic si financiar, este corect. Stii de ce ia Messi salariul ala enorm? Pentru ca este foarte rar unul ca el, de fapt numai el poate face lucrurile alea la ora asta, al doilea la fel nu mai este. Cu cat o sa fie si mai putin petrol pe planeta asta, preturile tot vor creste. Eh, despre costurile alea minime: inovatia costa cel mai mult, multe milioane de euro pe an. Daca ar scoate masinile cu tehnologiile alea, la inceput vor fi foarte neperformante ca randament si vor costa enorm ca in primii ani se recupereaza cel mai mult din inovare. Ganditi-va cum era diesel-ul la inceputuri: era totul mecanic, nu avea bujii incandescente, zgomotos, vibra totul, de caldura nu se punea problema. Reveniti-va cu picioarele pe pamant, pana se vor pune la punct dureaza si din pacate la inceput vor fi si scumpe. Bine, mai trebuie sa existe si vointa. Ne place sau nu ne place, cercetarea costa foarte mult.

Olof Dreijer
28-08-2013, 23:29
Se impute treaba la sirieni.
ww3?:hmmm:

ionutctn2000
28-08-2013, 23:35
Cine castiga din treaba asta? Daca nu pot sa-i mulga pe aia de niste resurse, nu vad castigul in afara de a testa niste arme la zi in conditii de razboi. E incurcata rau treaba. Da, asa se spune ca dupa un razboi urmeaza un nou inceput. Americanii aduc pacea numai in tarile alea bogate in petrol sau in "ceva". Nu stiu sirienii aia ce au interesant pe acolo, stiu ca Afganistan statea bine la petrol.

vicius_the_one
29-08-2013, 03:04
Afganistan sta bine la droguri. ...:)))

Alex-F1
15-12-2015, 23:30
Cata dreptate are, respect maxim pt. om! :bow:


[Only registered and activated users can see links]

Cătălin Aioanei
15-12-2015, 23:55
Respect pentru el. A vorbit deschis in fata intregii Europe :fericit:

Alex-F1
16-12-2015, 00:00
Daca ar fi mai multi ca el, ne-am putea cu totii razvrati mai usor contra sistemului, am putea pune mai repede de-o revolutie la scara planetara, dar momentan astia sunt prea putini, deci nu au puterea necesara, dar eu zic ca va veni si vremea cand se va reusi. :yes:

edypro
19-12-2015, 13:04
omenirea se indreapta spre colaps total , mai devreme sau mai tarziu , intr-un fel sau altul ne vom autodistruge .......alex , nu poti sa incepi o revolutie la scara planetara pentru ca peste tot , sunt oameni care o duc foarte bine si tocmai acestia vor face tot ceea ce pot sa innabuse orice gen de revolutie ........practic , suntem oameni impotriva oamenilor .....uita-te te rog la legea cu predarea locuintelor , parlamentul o aproba , iohannus o trimite inapoi la presiunea si ordinele bancherilor ........cine conduce de fapt aceasta lume? ghici?m-am uitat si eu la discursul acela de mai sus ........da , omul are perfecta dreptate ....asa si ??????? chiar credeti ca cei care conduc lumea au luat in seama ceva?
......

Olof Dreijer
19-12-2015, 15:55
Rockefellerii si jidanii aia batrani cu barba de un metru, rulz.

X e r o x u
12-01-2016, 22:57
O lege a fost votata si se pune deja in aplcare, vad ca nimeni nu a observat, este ceva ..... efectele ei se vor vedea peste cca 20 ani !
In rpc cuplurile pot avea 2 copii, este atat de simplu, ma gandesc ca china va conduce cel putin 50 de ani economia mondiala !

Toate astea daca vor putea tine sub contol populatia, cel putin pana acum au facut-o excelent !
Mi vb, in 25 de ani !!!

pavy
13-01-2016, 00:34
Vor cuceri noi teritorii cand nu mai incap.

Alex-F1
13-01-2016, 09:51
La cati is ei, e mult si doi copii, eu as fi pus unul...si fara misto. :angry:

Borisake
13-01-2016, 12:36
Bine bine, dar pana la invazia galbejitilor, ce facem cu cafeniii?? Sunt multi rau in europa si nu imi miroase bine deloc treaba asta. "Si la un semn, deschisa-i calea..."

X e r o x u
13-01-2016, 17:28
La cati is ei, e mult si doi copii, eu as fi pus unul...si fara misto. :angry:

Pei asa era de zeci de ani, era lege, la mai mult de 1 copil ia statul tot ce ai si te baga la racoare, acuma daca trece de 2...

Cu cafeniiii ... sa se descurce englezii si francezii ca tare ne-au dat lectii ca nu facem bine cu tiganii si ca nu le respectam drepturile, acuma sa se descurce si sa le respecte drepturile !!!

Cătălin Aioanei
13-01-2016, 18:04
Apropo de prezent/viitor,imi pare rau,ba chiar ma intristeaza faptul ca oamenii(in mare parte) traiesc doar pentru a face bani,isi aleg un job/facultate in functie de bani,deci au un "idol" cum s-ar zice. Lumea a luat-o razna,iar noi traim o apocalipsa in buna regula. In orice loc,la orice emisiune,in orice parte a lumii,totul se rezuma la bani. Nu se mai bucura nimeni de viata,nimeni nu mai simte nimic,toti sunt niste roboti care se trezesc dimineata cu un singur scop: sa faca bani. Si-mi mai pare rau ca lumea catalogheaza fiecare meserie in functie de cat se castiga. De exemplu daca-i spui cuiva ca esti mecanic o sa aiba o stare de dezamagire,chiar daca esti cel mai bun mecanic din Romania),dar daca-i spui cuiva ca esti primar lucrurile se schimba,esti privit altfel,chiar daca el a fost ales de oameni de rand,cu salarii minime si nu are niciun merit ca e primar....

Alex-F1
19-01-2016, 00:34
Scurta introspectie pe tema "Sclavia moderna"


Sclavagismul și robia ni se par, nouă, celor de azi, a fi noțiuni care țin de domeniul istoriei sau geografiei; au existat cândva sau există altundeva, dar sunt incompatibile cu democrația și modernismul care ne caracterizează. Totuși, să ne uităm puțin în jur.

Bătrânețea: vârsta înțelepciunii, se spune. Vedem însă multe bunici preocupate mai mult de intrigile stupide ale telenovelelor sau mizeria umană jucată teatral în reality-show-uri, decât de înțelepciune. Nici bunicii nu par mai înțelepți. Interminabilele talk-show-uri politice i-au transformat în aprigi comentatori care nici măcar nu mai realizează faptul că totul este o diversiune menită să îi distragă de la lucrurile cu adevărat importante.

Adulții: floarea vârstei, se spune. O floare cam ofilită, pentru că sistemul i-a implantat, cu acordul ei (mai mult sau mai puțin conștient) o branulă prin care îi suge sistematic viața - credite pentru o viață mai confortabilă, un televizor mai mare, o mașină mai bună. Pentru ca nu cumva să se plictisească, trebuie să se facă luntre și punte, să muncească zi lumină pentru a câștiga banii care trebuie returnați băncii. Timp pentru familie, pentru copii? "Dar le-am luat de toate, pentru asta muncesc atâta, pentru ei mă sacrific!". Uită însă că fără dragoste totul se usucă, iar dragostea înseamnă timp petrecut împreună.

Tinerețea: vârsta entuziasmului, se spune. Însă hrănirea sistematică cu manele, alcool și pornografie imbecilizează. Asta și doresc de fapt cei care vor să conducă: o generație supusă, redusă la instincte animalice, mulțumită doar cu satisfacerea lor. Cei care sunt prea inteligenți pentru a fi imbecilizați pe această cale, sunt racolați ca slujbași direcți ai sistemului, hrăniți cu iluzii: împlinire profesională, succes, realizare personală, faimă. Ce vedem adesea în spatele acestor noțiuni? Robie, însingurare, re- și de-fulare, divorțuri, copii-problema...

Copilăria: vârsta inocenței, se spune. Vedem însă copii tot mai violenți, care aplică în comportamentul lor ceea ce văd în desenele animate sau jocurile pe calculator, nemaifăcând diferența între virtual și realitate. Băieții lovesc cu putere, în închipuirea că celălalt trebuie să se scoale și să nu aibă nimic, ca în desene. Fetițele primesc cadou truse de machiaj, au ca principală preocupare moda și "a fi ca celelalte" (nici măcar părinții lor nu își dau seama că sunt simpli pioni manipulați pentru a susține o industrie a consumului și a degradării morale). Vedem copii care plâng isteric pentru a primi nu știu ce produs care le este subtil introdus în minte între două desene cu monștri și roboți sau Hannah Montana și suple fete zburătoare, cu părul verde.

Cătălin Aioanei
19-01-2016, 01:09
Dumnezeu. :fericit:

Olof Dreijer
19-01-2016, 07:15
Si eu am plans cand am fost mic dupa nu stiu ce jucarie, era pe vremea lui ceasca.

UNT-G.C
24-01-2016, 12:39
Ce zici ALEXU ??? [Only registered and activated users can see links]

Cătălin Aioanei
24-01-2016, 12:44
Foarte frumos domnule Cristi :fericit: Apropo de timp liber, am citit o carte a lui Robert Kiyosaki(un om de afaceri faimos) si zicea: Alegeti un job dupa timpul liber pe care ti-l acorda,nu dupa banii care-i castigi.

Alex-F1
24-01-2016, 23:41
Corect, asa l-am ales eu si asta acum aproape 17 ani, la terminarea facultatii si la fel gandesc si-n prezent...banii nu sunt multi, dar timpul liber pt. mine e mult mai pretios si nu mi-l poate cumpara nimeni cu bani.

Da, Cristi, misto, despre asta vorbeam eu, that's the point! :yes: Si stii ce cred eu: ca incet incet lumea se va trezi si va constientiza ca nu e ok ceva, iar atunci va face ce zice omul ala acolo...ceea ce unii au inceput deja sa faca, dar evident ca nu vor putea toti deodata, fiecare dupa cum reuseste sa se elibereze din capcanele in care e prins omul modern.

X e r o x u
25-01-2016, 09:00
Si de maturat pe strazi/ dus gunoiul/ prelucrare ape menajere uzate/....sa faca cineva un xerox pt. ect cine se ocupa.......... lasam tiganii si imigranti, ca cineva trebuie sa faca si treburile astea, si se ajunge unde vedem ca sunt englezii si nemtii acuma, supracalificati pt. treburile marunte ! Si intram in roata de moara, nu ?

Alex-F1
27-06-2016, 23:34
Nu stiu cati stiti de chestia asta, dar eu azi am facut legatura si m-am intristat din nou... :suparat: Deci chiar ma minunam eu in ultimii ani cum naiba sunt darele astea "moderne" si ele, ca eu parca stiam ca ele dispar in maxim 4-5 minute in urma avionului, fiind simpli vapori, iar astea tin cu orele...daca e asa cum se spune, e nasol...e clar ca incearca prin orice mijloc sa ne faca de petrecanie! Pt. cine doreste sa aprofundeze subiectul, sa scrie "chemtrails" pe Google sau Youtube si afla tot ce pofteste...mie azi mi-a sosit cartea asta ([Only registered and activated users can see links]) si am inceput s-o citesc...incredibil... :noexpression:


[Only registered and activated users can see links]

bizu19
28-06-2016, 10:33
Eu nu cred o boaba din ce prezinti tu acolo. E prea la vedere sa poata sa faca asta, iar dpdv tehnic nu-i chiar asa de usor sa incarci avioanele (si fara sa te vada nimeni) cu rahaturi chimice pe care sa le pulverizezi in aer. Au ei alte cai, mult mai simple, sa ne otraveasca.

Alex-F1
28-06-2016, 15:10
Ok, dar atunci ce sunt acele dare si de ce nu dispar in cateva minute, asa cum dispar darele normale de condensare?

bizu19
28-06-2016, 15:54
Nu sint specialist, dar direle de condensare sint influentate de multi factori, ca de ex: altitudine, umiditate, temperatura, presiune, viteza, etc. Logic, ma gindesc, la cit sint de mari acele "chemtrails", cum de reusesc sa stocheze atitea deseuri in avioane alea la care fiecare ungher e calculat si rascalculat. Nu stiu, zic si eu...:hmmm:

Alex-F1
28-06-2016, 20:59
Pai tocmai cartea din link-ul pus de mine lamureste toate chestiile astea...am citit aproape jumatate si e clara treaba! Darele de condensare, oricum ar fi, dispar in cateva minute, iar astea raman cu orele pe cer, DE CE?

bizu19
28-06-2016, 22:26
Pentru ca, in momentul ala, nu exista curenti de aer care sa le disperseze. :tongue:

Borisake
28-06-2016, 22:40
Intoxicare.
Inca un atac terorist in Turcia, Istambul. Offf.

BGW2005
29-06-2016, 00:11
Atacurile de acest gen devin deja o ''normalitate". Întreaga lume a devenit un butoi cu pulbere.

Borisake
29-06-2016, 00:25
Si vine fireasca intrebare: La noi pe cand?

Alex-F1
29-06-2016, 00:39
Pentru ca, in momentul ala, nu exista curenti de aer care sa le disperseze. :tongue:

:laugh: Pe asta nici fiu-miu nu cred c-o inghite.

bizu19
29-06-2016, 13:58
Hai bre, ce naiba...vrei sa spui ca nu sint curenti de aer la altitudinea la care zbora avioanele? :hmmm:

BGW2005
29-06-2016, 20:31
Si vine fireasca intrebare: La noi pe cand?

La noi doar cand vom conta (in vreo chestiune). Momentan suntem prea marunti...

Borisake
29-06-2016, 23:40
Hmmm totul ii relativ. Contam, dar inca-si fac treburile pe aici. Parerea mea.

maxxxxxx
29-06-2016, 23:59
Eu zic ca pe perioada cand nu este dara dupa avion, pilotului nu ii intra in viteza, deci mergea la relanti, deci 0 urme. :laughing:

Nu vedeti ca suntem condusi de altii, ma refer ca fac ce vor cu noi, de la mancare pana la emisiuni, medicamente, boli, tot ce se intampla in jurul nostru sau cu noi este din vointa celor care conduc planeta asta.

P.S. Am uitat sa zic ca, noi nu putem face nimic, doar sa incercam sa nu cadem in plasa lor, desi, e foarte greu sa ii ocolesti.

bizu19
30-06-2016, 00:18
Dap, aici sint de acord cu tine...clar ca sintem manipulati :nervos: Pina si direle chimice sint tot o manipulare.

Alex-F1
30-06-2016, 00:39
Poftim, luati de-aici...ce naiba e aia ce iese acolo?! Asa e modelul avionului, asa a venit echipat el din fabrica, altfel nu poate zbura?!


[Only registered and activated users can see links]

Sau asa:


[Only registered and activated users can see links]

Sau asa:


[Only registered and activated users can see links]

maxxxxxx
30-06-2016, 09:42
Nu mai pune prostii din astea, nu vezi ca sunt butoaie cu bere? [emoji2] [emoji2] [emoji2]

Sincer, eu nu cred asa ceva, ce sa iti faca aia din aer? Sau, ce, poti sa faci ceva?

Trimis de pe al meu Lenovo P70-A folosind Tapatalk

Alex-F1
30-06-2016, 10:26
Noi clar ca nu putem sa facem nimic, asta e si ideea, sa nu avem cum riposta...tot ce pulverizeaza ei acolo (virusi, bacterii, microbi, practic ce vrea p**a lor), se aseaza frumos pe pamant, peste noi, fara ca noi sa putem face ceva... Si intreb din nou: CE iese acolo pe teava aia, in primul link, ha? Oare daca un pasager ar intreba comandantul navei, ce raspuns ar primi? Unul de bine, evident, ca doar nu i s-ar spune ca "imprastiem otravuri in aer, ca sa mai taiem din populatie, da-o dreacu".

Cătălin Aioanei
30-06-2016, 10:29
Eu cred ca adevaratele metode de "intoxicare",daca exista,nu ne sunt prezentate noua,sunt tinute secret,iar filmele care apar,sunt planuite tot de "ei" ca sa ne induca in eroare.

Alex-F1
30-06-2016, 10:32
E si asta un punct de vedere...dar, ca peste tot, sunt oameni care cunosc treburile si nu sunt de acord cu ce se intampla, asadar incep sa vorbeasca...

bizu19
30-06-2016, 11:20
Se stie ca de mult timp se incearca controlarea fenomenelor meteo. Eu cred ca in ultimul video toate instalatiile alea sint pentru treburi genul asta. Primele doua videoclipuri nu m-au convins deloc mai ales ca nu au unde sa bage instalatiile alea in avioanele de pasageri.
La cit de dese sint urmele pe cer, stau si ma intreb, toate avioanele sint echipate cu sistemele alea?
Daca vor sa raspindeasca un virus este suficient sa sparga o fiola (cu virusul, bineinteles:laughing:) intr-un aeroport si asa virusul ajunge in toata lumea carat de pasageri. Nu trebuie sa modifice avioane pentru treaba asta.

Borisake
30-06-2016, 11:30
Pai nu vezi ce virus ii acum in aeroporturi...fac poc poc si dupa, bum. Si gata.

BGW2005
01-07-2016, 13:08
[Only registered and activated users can see links]

Borisake
01-07-2016, 13:52
Este bine si asa.

Alex-F1
20-10-2016, 14:39
Hai ca acum s-au intrecut cu gluma astia! :angry: Poze facute personal azi, de la geamul casei, la ore diferite (prima in jurul orei 10, iar a doua in jurul orei 14)...deci asa multe dare inca n-am vazut pana acum pe cerul Timisoarei :noexpression: Iata asadar cum soseste sezonul gripelor/virozelor! :sick: Si nu m-as mira sa-i aud peste cateva saptamani "poftiti la vaccinuri"...

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

UNT-G.C
20-10-2016, 16:56
De la astea se trag si pietrele mele !!!!????:laugh: sau am baut fara sifon ??? :hmmm:

ovidiu28
20-10-2016, 19:51
Eu cred ca sunt doar urme de condensare, le lasă în urmă avioanele atunci când zboară printr-un aer rece, umed, iar motoarele lor formează un condens care face vizibili vaporii.Si nu cred ca au aparut doar de cativa ani.

Alex-F1
20-10-2016, 21:56
Ovidiule, alea de condensare dispar dupa maxim 4-5 minute si nu raman decat vreo 3-4 km in urma avionului, nu au zeci de km lungime si raman pe cer ore in sir...atata lucru banuiam ca stii si tu, ca pareai o persoana cat de cat citita. Urmele normale de condensare le stiu de cand sunt mic, ca obisnuiam sa ma uit adesea pe cer si TOATE dispareau repede, dar astea dispar mult mai greu. Nu sunt toate asa, mai sunt si dare normale, dar azi a fost tabla de sah pe cerul nostru si orice fel de pulverizari ar fi, sunt 100% convins ca nu-s de bine! Uite aici ([Only registered and activated users can see links]), in caz c-ai ratat postul.

Olof Dreijer
21-10-2016, 09:16
De la ghidurile de supape.

somlyo
25-10-2016, 16:54
Efoane , ai trecut iarasi pe legale? Arunca dracu' cartea aia ca vad ca ai ramas cu sechele! ...si nu te mai uita in sus , mai bine vezi cand face " roaba " metrou de la Dumbravita pana pe Sagului !

Sent from my X551 using Tapatalk

Sikandar
04-11-2016, 21:36
Sa revenim oleaca pe pamant... si sa ne indreptam atentia peste ocean, catre Unchiul Sam pe care bunicii l-au asteptat decenii sa vina sa ne scape de ciuma rosie. Washington si New York sunt inca locurile de unde se da ora exacta peste tot in lume, prin urmare rezultatul alegerilor prezidentiale de marti ar putea reprezenta o problema pentru noi toti. Avem, poate, cele mai traznite alegeri in SUA din ultimii 70-80 de ani - Hillary: o psihopata care minte cum respira, fara a da doi bani pe strategie si pe vietile americanilor; Donald: un claun misogin care si-a bagat afacerile de vreo cateva ori in faliment in ciuda faptului ca a facut evaziune fiscala, si care la randu-i minte de ingheata apele.

Cea mai mare democratie a lumii, care a i-a dat pe Wilson, Roosevelt, Kennedy sau Reagan, se zbate intre a alege doi trogloditi ahtiati dupa putere si control. Ce am fost si ce am ajuns!

Cum vad eu situatia: bineinteles ca republicanii aveau ceva mai bun de oferit decat Trump, insa omul are priza la publicul redneck si nu numai. Si e mare. Prin natura jobului pe care il am, am multi prieteni americani, oameni cu cap - care vor vota cu Trump din cauza ca nu vor sa o vada pe Killary warmonger in biroul oval, ca nu mai vor inca un democrat la Casa Alba, dar si ca s-au saturat de prea multa corectitudine politica. Sa dau un exemplu - Trump spune cam ce gandesc multi cu privire la imigrantii din lumea a treia. Apoi, dupa 8 ani cu Obama, in care tensiunile rasiale au crescut considerabil, oamenii vor o schimbare.

Insa... desi nu o suport nicidecum pe Hillary (SUA nu au avut niciodata in istoria lor un candidat prezidential investigat de FBI), tare mi-e teama cu Trump. Nu numai ca are codurile nucleare, dar cum ultima criza financiara a venit din SUA, cu Trump presedinte economia o va lua de-a dura. Chiar daca presendintele nu are atat de multe parghii prin care sa controleze situatia, numai numele lui Trump langa oficiul prezindential va genera valuri.

Unii mai spun ca Trump e singurul candidat impotriva caruia Hillary ar putea castiga. Pana la urma asta e - Hillary inseamna razboi, Trump inseamna o reintoarcere abrupta in trecut.

Imi este chiar teama de ceea ce s-ar putea intampla daca SUA o apuca pe aratura...

Voi cum vedeti situatia?

somlyo
08-11-2016, 10:40
Acolo totul este un circ mediatic amplificat enorm acum in prag de alegeri! Sa fim rezonabili : lumea si in special USA nu sunt conduse de cel/cea de la "cotroceniul alb" ! Lumea este calauzita azi de doua idei mari si late: bani si resurse ( cine are una o are implicitit si pe cealalta) ! ideea cu razboaiele de tip feudalo-renascentiste a apus de ceva timp , azi sunt conflicte care aduc mai mult profit decat razboaiele clasice!


Sent from my X551 using Tapatalk

Olof Dreijer
09-11-2016, 07:14
Trump presedinte!

somlyo
09-11-2016, 08:16
Iar Trump e un sociopat...parerea mea

Sent from my X551 using Tapatalk

Sikandar
09-11-2016, 19:20
Trump s-a schimbat peste noapte, urmareste-i discursul pe care l-a dat imediat ce s-a stiut cine e castigatorul. O fi sociopat, doar si levelul de sociopatie al Hillaritei e de 999,999,999,999

Am avut un soc azi-dimineata cand am vazut ca Trump conduce la electori. Nu am crezut nicio clipa ca va castiga. Vorbim de Hillary aici, cu 30 de ani petrecuti in politica si cu fostul care s-a bucurat de cea mai mare popularitate dupa cel de-al doilea mandat, de la Kennedy incoa. Adica Hillary domnule, de la establisment de acolo de sus vs claunul de Trump care azi spunea ceva inteligent (cum ar fi rezolvarea problemei cu cei 11 milioane de imigranti ilegali), iar apoi spunea zece prostii... poate grab her by the pussy e cea ma faimoasa. O America intreaga l-a auzit si tot l-a votat.

Omul a castigat chiar si Florida, taramul latino si toate cele, in timp ce Hillary a castigat doar in 18 state. Incredibil. Nimeni nu se astepta la asta, nici republicanii, dupa socotelile lor, nu-l vedeau pe Trump invingator. Va fi interesat sa-l vedem, va fi un show complet daca rezista 4 ani. Ma astept, insa, sa aiba o farama de minte care a stat ascunsa undeva pe acolo, si sa ia treaba in serios. Fiindca republicanii au majoritate peste tot, omul are mai multa putere decat a avut Obama in 2008. Ce va urma, ramane de vazut.

somlyo, ai zis bine... politica americana, mai ales cea externa, nu se schimba dupa noapte. Nu se fac razgandeli ad-hoc. Cu sau fara Trump, cu mici devieri, sistemul merge.

piru raul
09-11-2016, 20:07
Mie ce nu-mi place in toata treaba asta. E ca, Trump il simpatizeaza pe Putin si Putin pe Trump. :shoot2:

Alex-F1
09-11-2016, 20:40
Dar asta-i bine bre, inseamna ca va fi pace cu Rusia si asta e ceva laudabil! :clap2:

piru raul
09-11-2016, 21:25
De obicei cand marile puteri decid, altii au de suferit. Ucraina, Moldova, poate si noi doamne fereste. Istoria e scrisa negru pe alb. Noi suntem patiti deja. Mai ales cand iti sufla in ceafa tavarisi ruski.